fbpx
AUTOR: Marek Golec

Przedsiębiorco, inwestorze!
Pamiętaj o formalnościach na przełomie roku!

Kończy się rok podatkowy, w związku z tym informujemy o:

 • Obowiązkach związanych z zamknięciem roku podatkowego,
 • Możliwości zmiany formy opodatkowania na 2023 r.,
 • Możliwości zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową za 2022 r.,
 • Możliwości zmiany metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
 • Możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT,
 • Walce o prawa nabyte w kwestii amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.

Obowiązki związane z zamknięciem roku

Dokumenty dotyczące 2022 r.

Dokumenty dotyczące 2022 r. powinieneś dostarczyć do biura rachunkowego w terminie przekazania dokumentów za grudzień 2022 r., czyli na początku stycznia 2023 r.

 

W razie ich dostarczenia w późniejszym terminie, nie będą one mogły być zaksięgowane w kolejnych miesiącach, tj. już w 2023 r.

 

W związku z powyższym, w Twoim interesie jest dostarczenie kompletu dokumentów za grudzień Twojemu biuru rachunkowemu, abyś nie stracił prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, bądź uniknął zbędnego korygowania rozliczeń, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

 

Aby ułatwić Ci rzetelne kompletowanie dokumentów, poniżej znajdziesz informacje dotyczące momentu ujęcia kosztu, zarówno przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Moment ujęcia kosztu przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Koszty bezpośrednie

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych obowiązuje zasada memoriału, w myśl której koszty bezpośrednie, takie jak np. zakup towaru handlowego, są zaliczane do kosztów dopiero z datą osiągnięcia przychodu, czyli np. w momencie sprzedaży towaru.

 

Co istotne, w dniu zakupu wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Jest on ujmowany na specjalnym koncie księgowym i czeka na przeksięgowanie, kiedy już będzie mógł stać się kosztem, czyli w dniu, w którym zostanie osiągnięty przychód np. z tytułu sprzedaży towaru.

 

 

Niemniej, fakturę związaną z nabyciem np. towaru handlowego i tak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych, pomimo że ten wydatek jeszcze nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

Koszty pośrednie

Z kolei koszty pośrednie, czyli takie, które nie są jednoznacznie związane z osiągnięciem danego przychodu, innymi słowy, koszty ogólne, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w okresie ich poniesienia.

 

Jeżeli jednak wydatku nie można przyporządkować do jednego roku podatkowego ze względu na fakt, że wydatek ten dotyczy również przyszłych okresów, wtedy, zgodnie z zasadą memoriału, w każdym roku, którego wydatek ten dotyczy, koszt jest uwzględniany w odpowiedniej proporcji. Dobrym przykładem kosztu pośredniego przyporządkowanego do kilku okresów jest zakup polisy ubezpieczeniowej.

 

Podsumowując, podmioty rozliczające się w oparciu o księgi rachunkowe powinny dostarczać do biura rachunkowego dokumenty związane z kosztami pośrednimi zgodnie z datą okresu, którego wydatek dotyczy lub początku okresu, jeżeli ten zakup dotyczy np. usługi rozłożonej w czasie (np. abonament roczny).

Moment ujęcia kosztu przy prowadzeniu KPiR

Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) w sposób uproszczony, za moment księgowania kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu. Takim innym dowodem jest np. polisa ubezpieczeniowa, która będzie kosztem w KPiR w dniu jej wystawienia, bez konieczności przyporządkowywania wydatku do poszczególnych okresów w odpowiedniej proporcji.

 

Są jednak pewne wyjątki, dla których data wystawienia faktury przy prowadzeniu KPiR może nie mieć znaczenia. Poniżej przykłady.

 

 • Zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych jest wpisywany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży, chyba że wcześniej zostanie wystawiona faktura. Jeżeli otrzymanie np. towaru handlowego miało miejsce 31 grudnia a fakturę wystawionoby 15 stycznia, wówczas koszt powinien być zaksięgowany w grudniu. Gdyby sytuacja była odwrotna, czyli faktura zostałaby wystawiona 31 grudnia a towar byłby otrzymany 15 stycznia, koszt również powinien być rozpoznany w grudniu. Najlepiej, jakby data faktury oraz data nabycia materiałów/towarów pokrywały się ze sobą.
 • Zakup nieruchomości (będącej zazwyczaj towarem handlowym) powinien być wpisany do księgi w dacie przeniesienia własności (najczęściej jest to data aktu notarialnego). Wynika to z faktu, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Wydatki poniesione na nabycie niskocennych środków trwałych, czyli takich, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Jeżeli np. zakup krzesła biurowego miał miejsce 31 grudnia i w tym dniu wystawiono fakturę, a krzesło zostało dostarczone, złożone i oddane do używania 2 stycznia, wówczas prawo do zaksięgowania kosztu będzie w styczniu.

 

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (ŚT i WNiP), których wartość początkowa przekracza 10 000 zł, co do zasady nie może stanowić kosztu w dniu wystawienia faktury, ani w dniu oddania ich do używania. Kosztem będą natomiast odpisy amortyzacyjne od tych składników majątku firmy. Zagadnienie amortyzacji zostało szczegółowo omówione we wpisie Co możesz zaliczyć do kosztów?.

Metoda kasowa w tzw. najmie prywatnym

W źródle przychodów „najem prywatny” zarówno przychody, jak i koszty bieżące są księgowane według daty zapłaty.

Spis z natury na 31 grudnia

Podatnicy rozliczający się w oparciu o KPiR są zobligowani do sporządzenia na dzień 31 grudnia remanentu, czyli spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Wyceny należy dokonać w terminie do 14 stycznia.

 

U podatników, którzy nie prowadzą działalności handlowej, produkcyjnej lub nie wykorzystują w swojej działalności materiałów w celu świadczenia usług (np. usługi budowlane), wartość remanentu zapewne będzie zerowa. Niemniej, mimo zerowej wartości spisu z natury, i tak należy go uwzględnić w KPiR.

 

W razie prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej lub takiej, w której wykorzystywane są materiały do wykonania usługi (np. usługi budowlane), należy wykazać w spisie z natury towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, które były na stanie firmy na dzień 31 grudnia.

 

Wyceny dokonuje się w oparciu o cenę zakupu lub cenę nabycia. Czasami wycena może być dokonana na podstawie cen rynkowych, jeśli są one niższe od ceny zakupu lub nabycia.

 

W razie gdy sporządzenie spisu z natury Ciebie dotyczy, poproś księgowego o jego wzór. Księgowy powinien być pomocny przy wypełnieniu tego dokumentu od strony formalnej, jednakże pamiętaj, że to Ty wiesz co jest na stanie firmy.

 

Po sporządzeniu remanentu księgowy najprawdopodobniej poprosi Cię o dostarczenie skanu podpisanego spisu z natury na dzień 31 grudnia lub oświadczenia, że wartość remanentu wyniosła zero.

 

Gwoli uściślenia, Ci z Was, którzy rozliczają 2022 r. na zasadach ogólnych w ramach najmu prywatnego, nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury.

 

Ryczałtowcy, zarówno w ramach najmu prywatnego, jak i działalności gospodarczej też nie mają tego obowiązku.

 

Zeznanie roczne przy współpracy z biurem rachunkowym

Sporządzenie i elektroniczna wysyłka zeznania rocznego są zazwyczaj w cenie obsługi biura rachunkowego, o ile składają się na nie wyłącznie elementy wynikające z umowy o świadczenie usług księgowych.

 

W sytuacji gdy w zeznaniu rocznym (najczęściej PIT-36) należy uwzględnić dodatkowe źródła przychodów, dochody małżonka, odliczenia, itp., wtedy sporządzenie takiego zeznania powinno być traktowane jako odrębna usługa. Jej koszt zapewne będzie uzależniony m.in. od liczby formularzy PIT-11, typów ulg oraz potrzebnych nakładów pracy.

 

Gdybyś zdecydował się na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego we własnym zakresie, należy poinformować o tym fakcie księgowego, od którego zapewne otrzymasz wszelkie informacje dotyczące tego, jakie dane powinny zostać uwzględnione w Twoim zeznaniu, w związku z rozliczaną przez biuro rachunkowe działalnością gospodarczą lub najmem prywatnym.

 

Przypominam, że termin na złożenie niektórych zeznań rocznych upływa 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada na niedzielę a 1 maja to święto). Mam na myśli takie zeznania jak:

 

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39.

 

Uściślić należy, że sporządzenie zeznań niemających związku z obsługą księgową wynikającą z umowy między Tobą a biurem rachunkowym powinno być traktowane jako odrębna usługa.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe są sporządzane w strukturze logicznej JPK_SF i podpisywane tylko w formie elektronicznej.

 

Oznacza to obowiązek sporządzenia i elektronicznego podpisania sprawozdania finansowego w terminie do końca marca, w przypadku tych podmiotów, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

 

Warto mieć na uwadze, że pomimo sześciomiesięcznego terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, licząc od dnia bilansowego, termin na jego sporządzenie jest trzymiesięczny.

 

Spółki prawa handlowego prowadzące księgi rachunkowe nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym, gdyż zamieszczenie sprawozdania finansowego w elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych spowoduje ich automatyczne przesłanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

 

Nadmienić jednak należy, że sprawozdanie finansowe do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) muszą jednak złożyć:

 

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, w terminie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za dany rok,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe, w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wybór/zmiana formy opodatkowania na 2023 r.

Na przełomie roku powinieneś zastanowić się, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie korzystna w roku następnym.

 

Pragnę Cię poinformować, że możesz skorzystać z naszego autorskiego kalkulatora podatkowego.

 

Wyliczysz w nim efektywny podatek oraz ile zostanie Ci „w kieszeni” po opodatkowaniu w ramach różnych form opodatkowania, jak i przy prowadzeniu biznesu w ramach różnych form działalności. Jeśli chcesz otrzymać kalkulator, zapisz się na newsletter.

 

 

Jeśli uznasz, że warto dokonać zmiany formy, poniżej znajdziesz cenne informacje.

 

Wyboru, jak i zmiany formy opodatkowania można dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego.

 

Powyższe oznacza, że w praktyce, większość z nas będzie miała czas na dokonanie zmiany formy opodatkowania do 20 lutego 2023 r.

 

W razie podjęcia decyzji o zmianie formy opodatkowania powinieneś w odpowiednim terminie złożyć:

 

 • wniosek CEIDG-1 w trybie aktualizacji, gdy prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Wniosek CEIDG-1 możesz złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy lub elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
 • oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w przypadku prowadzenia spółki osobowej, niebędącej podatnikiem CIT.

Wynajem wspólnego majątku małżonków

W źródle przychodów „najem prywatny” od 2023 r. jedyną formą opodatkowania będzie ryczałt, więc już nie trzeba będzie dokonywać wyboru formy opodatkowania, a co za tym idzie, nie trzeba będzie w żaden sposób informować organu podatkowego wyborze ryczałtu czy o przejściu z zasad ogólnych na ryczałt.

 

Jednakże małżonkowie, między którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej i wynajmują np. nieruchomość stanowiącą ich wspólny majątek, powinni pamiętać, że z założenia będą rozliczać najem po połowie.

 

Jeśli chcą, aby najem był rozliczany przez jednego z nich, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego.

 

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, o którym mowa powyżej, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

 

Co istotne, jeśli oświadczenie dotyczące rozliczania najmu przez jednego z małżonków zostało złożone w jednym z poprzednich lat (w 2015 r. lub później) i najem od tamtego momentu cały czas jest rozliczany w ramach tzw. najmu prywatnego, wtedy w 2023 r. nie trzeba składać naczelnikowi urzędu skarbowego tego oświadczenia. W takiej sytuacji złożone wcześniej (jednak nie wcześniej niż w 2015 r.) oświadczenie wywiera skutek w latach kolejnych.

Zadbaj o dokumentację

Warto mieć na uwadze, iż składając w różnych instytucjach dokumenty w formie papierowej, mające związek z obsługą Ciebie lub Twojej spółki przez biuro rachunkowe, należy je wydrukować i podpisać w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien zostać złożony, a drugi pozostać w Twojej dokumentacji. Na Twoim egzemplarzu powinno widnieć potwierdzenie przyjęcia dokumentu w formie prezentaty (pieczątki z datą wpływu), a biuro rachunkowe powinno otrzymać skan.

 

W razie wysyłki dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, powinieneś dostarczyć księgowemu skan wysłanych w kopercie dokumentów oraz skan potwierdzenia nadania.

 

W sytuacji złożenia dokumentów drogą elektroniczną, należy je dostarczyć księgowemu wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Zmiana formy opodatkowania za 2022 r.

Możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową po zakończeniu roku (dotyczy tylko rozliczenia za 2022 r.)

Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową będzie możliwe poprzez złożenie PIT-36 (zeznanie roczne dla skalowców) w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia przypada na niedzielę a 1 maja to święto), pod warunkiem że u danego przedsiębiorcy podatek liniowy miał zastosowanie przed 1 lipca 2022 r. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022 r. ze skali podatkowej na podatek liniowy.

 

Uwaga! Jeśli podatnik (lub pełnomocnik w imieniu podatnika) złoży PIT-36L (zeznanie roczne dla liniowców), wtedy podatnik definitywnie straci możliwość rozliczenia 2022 r. według skali podatkowej. Uczul na to Twoje biuro rachunkowe.

 

Możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową po zakończeniu roku (dotyczy tylko rozliczenia za 2022 r.)

Przejście z ryczałtu na skalę podatkową będzie możliwe poprzez złożenie PIT-36 (zeznanie roczne dla skalowców) w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia przypada na niedzielę a 1 maja to święto), pod warunkiem że u danego przedsiębiorcy ryczałt miał zastosowanie przed 1 lipca 2022 r. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022 r. ze skali podatkowej na ryczałt.

 

Uwaga! Jeśli podatnik (lub pełnomocnik w imieniu podatnika) złoży PIT-28 (zeznanie roczne dla ryczałtowców), wtedy podatnik definitywnie straci możliwość rozliczenia 2022 r. według skali podatkowej. Uczul na to Twoje biuro rachunkowe.

 

 

Przypomnijmy, że 2022 r. ma być ostatnim rokiem, w którym można opodatkować tzw. najem prywatny na zasadach ogólnych. Przejścia z ryczałtu na skalę podatkową w tzw. najmie prywatnym też można dokonać poprzez złożenie PIT-36 w terminie do 2 maja 2023 r.

 

Uwaga! W tym przypadku również obowiązuje ta zasada, że jeśli podatnik (lub pełnomocnik w imieniu podatnika) złoży PIT-28 (zeznanie roczne dla ryczałtowców), wtedy podatnik definitywnie straci możliwość rozliczenia najmu za 2022 r. według skali podatkowej. Uczul na to Twoje biuro rachunkowe.

Skutki w kolejnych latach (działalność gospodarcza)

Miej świadomość, że w razie gdy po zakończonym roku zmienisz formę opodatkowania za 2022 r. z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową poprzez złożenie PIT-36, zmiana ta nie będzie wywierała skutków w następnych latach. W takiej sytuacji przyjmuje się, że po 2022 r. będziesz rozliczał się podatkiem liniowym lub ryczałtem (w zależności, którą formę wcześniej wybrałeś na 2022 r.), chyba że np. w 2023 r. dokonasz zmiany formy opodatkowania w odpowiednim terminie.

 

Tytułem przypomnienia, zmiana formy opodatkowania za 2022 r. z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową poprzez złożenie PIT-36 jest możliwa, pod warunkiem że u danego przedsiębiorcy podatek liniowy lub ryczałt miał zastosowanie przed 1 lipca 2022 r.

Wybór metody wpłacania zaliczek

O wyborze metody wpłacania zaliczek powiadamia się fiskusa w zeznaniu podatkowym za dany rok, czyli dopiero w następnym roku.

 

W przypadku wyboru zaliczek kwartalnych lub uproszczonych, podatnicy informują naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym. Nasuwa się wniosek, że niezaznaczenie wyboru zaliczki kwartalnej bądź uproszczonej skutkuje wyborem wpłacania zaliczek w trybie miesięcznym.

 

Wspomnieć należy, że z możliwości opłacania zaliczek kwartalnych, z pewnymi wyjątkami, które w tym artykule zostaną pominięte, aby nie wchodzić zbytnio w szczegóły, mogą skorzystać mali podatnicy.

 

Mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Podkreślam, że mowa tutaj o kwotach brutto.

 

Natomiast kwartalny ryczałt, zarówno w ramach działalności gospodarczej jak i tzw. najmu prywatnego mogą opłacać podatnicy, u których przychody opodatkowane ryczałtem w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

 

Co ciekawe, z zaliczek uproszczonych (nie dotyczy ryczałtu) mogą skorzystać również duzi podatnicy.

 

Więcej informacji o zaliczkach uproszczonych znajdziesz w artykule Jak legalnie obniżyć zaliczki na podatek dochodowy?.

Zwolnienie z VAT

W mojej książce pt. Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi poświęciłem cały rozdział zagadnieniu, dotyczącym tego, kiedy warto być podatnikiem VAT czynnym, a kiedy zwolnionym.

 

 

Jeśli uznasz, że warto powrócić do zwolnienia z VAT ze względu na obrót i masz do tego prawo, pamiętaj o złożeniu formularza VAT-R, najlepiej w ciągu pierwszych siedmiu dni stycznia.

 

Co ważne, można to zrobić także w trakcie roku podatkowego. Niemniej, przełom roku może być dobrym momentem na tę decyzję. Przypominamy, że powrót do zwolnienia może oznaczać konieczność dokonania korekty VAT w wyniku zmiany przeznaczenia towarów lub składników majątku.

Walka o prawa nabyte w kwestii amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Jak wynika ze zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, o którym możesz przeczytać we wpisie Polski Ład 1.0 od 2023 r. niemożliwa będzie podatkowa amortyzacja nieruchomości mieszkalnych. Na dodatek, tzw. najem prywatny od 2023 r. będzie mógł być rozliczany jedynie ryczałtem.

 

Również „naprawa” Polskiego Ładu, o której możesz przeczytać we wpisie Polski Ład 2.0 nie dopuszcza od 2023 r. kontynuacji amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, nawet tych, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r.

 

Według wielu doradców podatkowych, kontynuacja amortyzacji po 2022 r. powinna być możliwa ze względu na konstytucyjną zasadę ochrony praw słusznie nabytych. Nawiasem mówiąc, w mojej ocenie, ustawodawca powinien umożliwić rozliczanie się według skali podatkowej w ramach źródła przychodów „najem prywatny”, tym podatnikom, ktorzy przed Polskim Ładem w taki sposób się rozliczali. Jednakże, nie słyszałem, żeby ktokolwiek o to postulował.

 

W związku z powyższym wielu podatników złożyło do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w swoich sprawach. Jak mi wiadomo, wydawane do tej pory interpretacje są dla podatników negatywne. Duża ich część została już zaskarżona do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które nie wydały korzystnych orzeczeń, więc składane przez podatników są skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w odpowiedzi z dnia 8 kwietnia 2022 r. na interpelację poselską nr 32424 Wiceminister Finansów Artur Soboń zaznaczył, że od 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwe uwzględnianie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, również w odniesieniu do inwestycji, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2022 roku.

 

O ile w międzyczasie Ministerstwo Finansów nie zmieni podejścia, sprawy mogą przyjąć inny obrót w toku postępowania sądowoadministracyjnego, pewnie już na poziomie drugiej instancji – Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niestety, postępowanie może długo potrwać.

 

Niemniej, 22 grudnia 2022 r. w mediach pojawiła się wypowiedź Wiceministra, dająca nadzieję na to, że prawa nabyte będą respektowane. Wiceminister przyznał, że Ministerstwo zrezygnowało już z paru rzeczy z Polskiego Ładu, które się w praktyce nie sprawdziły, np. z ulgi dla klasy średniej i wspomniał, że nie zamyka się na zmiany również w obszarze kontynuacji amortyzacji nieruchomości mieszkalnych.

 

Ze względu na dotychczasowe niekorzystne podejście ustawodawcy w kwestii praw nabytych, wielu właścicieli mieszkań na wynajem rozważa rozliczanie wynajmu od 2023 r. w ramach źródła przychodów „najem prywatny”, a nie w ramach działalności gospodarczej. Rozliczanie w ramach „najmu prywatnego” w pewnych przypadkach może być korzystniejsze (zwłaszcza jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona tylko w zakresie usług wynajmu), ze względu na wysokie obciążenia publicznoprawne w związku z prowadzoną firmą (w tym ZUS).

 

Bardzo pomocna, zwłaszcza dla osób posiadających większą liczbę nieruchomości na wynajem, pod kątem możliwości rozliczania się w ramach tzw. najmu prywatnego wydaje się być uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęta w składzie siedmiu sędziów sygn. II FPS 1/21 z dnia 24 maja 2021 r.

 

Uchwała, z pewnym zastrzeżeniem, wskazuje na możliwość rozliczania wynajmu, nawet na dużą skalę, bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej na ten temat możesz przeczytać we wpisie Kiedy najem to działalność gospodarcza – przełomowa uchwała NSA? na zaprzyjaźnionym blogu mojego wspólnika: Wynajmistrz.pl.

 

Jak widzisz, sprawa kontynuacji amortyzacji nieruchomości mieszkalnych wydaje się nie być jeszcze przesądzona.

 

Jeśli jako przedsiębiorca lub inwestor chcesz być na bieżąco z podatkami, zachęcam Cię do uczestniczenia w naszych webinarach, które często organizujemy bezpłatnie. Zapisując się na newsletter, będziesz o nich informowany.

Autor wpisu: Marek Golec
Autor bloga MistrzPodatkow.pl oraz książki "Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi". Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy, który oprócz posiadania ogromnej wiedzy podatkowej jest przedsiębiorcą. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki 0

Uważaj na utratę 9% CIT

Przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. doprowadzi do utraty prawa do 9% CIT przez pierwsze dwa lata działalności spółki. Tak się natomiast nie stanie w przypadku...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki 0

Pożyczasz pieniądze do spółki – zadbaj o safe harbour

Zasilanie spółki pieniędzmi poprzez udzielenie pożyczki przez wspólników jest dobrym sposobem na zmniejszenie efektywnego podatku z tytułu podwójnego...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa 0

Dlaczego przedsiębiorca ma lepiej?

Oprócz możliwości wyboru formy opodatkowania, przedsiębiorcy mogą prowadzić biznes w ramach różnych form działalności. Dodatkowo przedsiębiorca może prowadzić jednocześnie wiele firm i nawet budować...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Gosia pisze:

  Witam. Artykuł w bardzo przystępny sposób omawia najważniejsze kwestie. Dziękuję

 2. Mart pisze:

  Panie Marku, w związku z brakiem możliwości kontynuowania amortyzacji na dotychczasowych zasadach planuję w trakcie 2023 zamknąć DG i przejść na ryczałt w najmie prywatnym. I teraz się zastanawiam co w przypadku jak już po zamknięciu DG, MF/Sądy przyznają nam rację i uznają zasadę praw słusznie nabytych? Będzie można wtedy wrócić do DG i kontynuować amortyzację wcześniej nabytych nieruchomości? A co z podatkiem zapłaconym do tego czasu w najmie prywatnym? Przecież gdyby nie ta zmiana przepisów to dalej nie byłoby dochodu i nie byłoby podatku…

  • Marek pisze:

   Pani Marto, moim zdaniem, w opisanym przez Panią scenariuszu, będzie prawo do kontynuowania amortyzacji. Jeśli sprawa rozstrzygnie się np. dopiero w 2024 r. i amortyzacja za 2023 r. przepadnie, to w mojej ocenie będzie to rażąco niesprawiedliwe. Trzymajmy kciuki, żeby przepis dotyczący praw nabytych został jak najszybciej znowelizowany, ewentualnie, aby Minister Finansów wydał w tej sprawie korzystną dla podatników interpretację ogólną.

 3. Paweł pisze:

  Skoro rozliczanie najmu prywatnego ryczałtem staje się obowiązkowe już za kilka dni, to czy powinienem w styczniu poinformować US o tym, że przechodzę z zasad ogólnych na ryczałtowy podatek ?
  Czy możliwe jest rozliczanie kwartalne tego ryczałtu ?

  • Marek pisze:

   Paweł, odpowiedzi na oba pytania odnajdziesz w artykule. Cytuję fragmenty, jednak zachęcam do lektury.

   Ad 1. „W źródle przychodów „najem prywatny” od 2023 r. jedyną formą opodatkowania będzie ryczałt, więc już nie trzeba będzie dokonywać wyboru formy opodatkowania, a co za tym idzie, nie trzeba będzie w żaden sposób informować organu podatkowego wyborze ryczałtu czy o przejściu z zasad ogólnych na ryczałt”.

   Ad 2. „Natomiast kwartalny ryczałt, zarówno w ramach działalności gospodarczej jak i tzw. najmu prywatnego mogą opłacać podatnicy, u których przychody opodatkowane ryczałtem w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro”.