fbpx
AUTOR: Marek Golec

Nowy Polski Ład w podatkach

(artykuł został zaktualizowany 13 września 2021 r.)

Projekt ustawy nowelizującej trafił do Sejmu

15 maja 2021 r. na konferencji prasowej rząd Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił założenia Polskiego Ładu nazywanego wcześniej Nowym Polskim Ładem. Natomiast 26 lipca 2021 r. przedstawiony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (wersja 1.0). Natomiast 8 września 2021 r. do Sejmu trafiła wersja 2.0 projektu ustawy nowelizującej.

 

W tym wpisie skoncentrujemy się na podatkowych aspektach programu. Ponadto omówimy Polski Ład pod kątem składek ZUS, które też są daniną publiczną. Zagadnienie składek ZUS obszernie omówiliśmy we wpisie Czy ZUS musi być tak wysoki? Darmowy poradnik dla przedsiębiorców, do którego lektury zachęcamy.

 

W raz z rozwojem obrotu spraw niniejszy artykuł będzie aktualizowany (chcesz być na bieżąco – zapisz się na newsletter).

 

Ostatnia aktualizacja miała miejsce 13 września 2021 r., czyli kilka dni po skierowaniu projektu ustawy nowelizującej do Sejmu.

 

Pamiętaj, że ostateczny kształt przepisów będziemy znali najprawdopodobniej pod koniec listopada, kiedy Prezydent podpisze ustawę. Do tego czasu nie jest wskazane wykonywanie nerwowych ruchów. Jednak warto przyglądać się obrotowi spraw i być przygotowanym na podjęcie decyzji, kiedy będziemy mieli pewność odnośnie przepisów obowiązujących w 2022 r.

Przedstawienie proponowanych zmian w podatkach

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł – aktualnie jest ona na bardzo niskim poziomie w porównaniu do innych krajów. W ostatnich latach została dwukrotnie, jednakże w kontrowersyjny sposób, podniesiona. Kontrowersje wynikają z jej degresywności. W 2021 r. prawo do pełnej kwoty wolnej przysługuje zarabiającym do 8 000 zł rocznie. W przypadku osób zarabiających więcej kwota zmniejszająca podatek wraz ze wzrostem dochodu maleje. Natomiast podatnikom osiągającym roczne dochody przekraczające 127 000 zł kwota zmniejszająca podatek w ogóle nie przysługuje. W 2022 r. wspomniana degresywność nie będzie występowała. Niemniej, pojawiają się zdania, że w 2022 r. kwoty wolnej od danin nie będzie ze względu na niepodlegającą odliczeniu składkę na ubezpieczenia zdrowotne;
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł – w ostatnich latach bardzo zauważalne było, że wskutek inflacji coraz większy odsetek podatników podlegał opodatkowaniu w drugim przedziale podatkowym. Można wysnuć wniosek, że w ujęciu realnym jest to waloryzacja a nie podwyższenie progu podatkowego;
 • Zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne – oznacza to dodatkową daninę nałożoną nawet na tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. Zatem z jednej strony proponuje się podwyższyć kwotę wolną i próg podatkowy, a z drugiej strony podwyższa się rzeczywistą stawkę opodatkowania poprzez odebranie prawa do odliczenia składki zdrowotnej;
 • Ulga dla pracowników – osoby zatrudnione na umowę o pracę i zarabiające w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie nie odczują negatywnych skutków w związku z niepodlegającą odliczeniu składką zdrowotną. Tak ma się stać dzięki zaproponowanej uldze dla pracowników. Ta rekompensata nie obejmie zleceniodawców i przedsiębiorców. Nota bene, konstrukcja tej ulgi jest daleka od prostych i zrozumiałych przepisów.
 • Wprowadzenie składki zdrowotnej od dochodu w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym – w połączeniu ze wspomnianym wyżej zniesieniem możliwości odliczenia składki zdrowotnej, przełoży się to drastycznie na opodatkowanie osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, zwłaszcza rozliczających się podatkiem liniowym. Wysokość składki zdrowotnej naliczanej od dochodu dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej ma wynosić 9% a w przypadku liniowców 4,9%.
 • Minimalna składka zdrowotna – jeśli skalowiec lub liniowiec poniesie stratę albo jego dochód będzie na tyle niski, że wysokość składki zdrowotnej spadłaby poniżej równowartości 9% minimalnego wynagrodzenia, wtedy wysokość składki zdrowotnej wyniesie właśnie 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. najprawdopodobniej 270 zł;
 • Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się nomen omen ryczałtem – w wersji 1.0 projektu ustawy nowelizującej wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców miała wynosić 1/3 stawki ryczałtu. W wersji 2.0 projektu prawodawca proponuje stawki w wysokości ok. 300 zł (podstawa to 60% przeciętnego wynagrodzenia) dla przychodu do 60 000 zł, ok. 500 zł (podstawa to 100% przeciętnego wynagrodzenia) dla przychodu do 300 000 zł, ok. 900 zł (podstawa to 180% przeciętnego wynagrodzenia) dla przychodu powyżej 300 000 zł;
 • Termin na opłacenie składek ZUS przesunięty do 20. dnia miesiąca – ujednolicenie z terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • Obciążenie składką zdrowotną np. członków zarządu, prokurentów – osoby pełniące funkcje na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki będą obliczane od dochodu a stawka wyniesie 9%;
 • Brak możliwości wyboru karty podatkowej – podatnicy, którzy w 2021 r. rozliczają się według tej formy opodatkowania, będą mogli w 2022 r. kontynuować rozliczanie się w ten sposób. Karta podatkowa będzie niedostępna dla osób, które chciałyby ją wybrać po 2021 r.;
 • Koniec z amortyzacją budynków i lokali mieszkalnych – zarówno w PIT, jak i w CIT amortyzacja tych środków trwałych nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów. W przepisach przejściowych nie pojawiła się wzmianka wskazująca na możliwość kontynuowania amortyzacji rozpoczętych przed wejściem w życie nowych przepisów. Według wielu doradców podatkowych kontynuacja amortyzacji powinna być możliwa ze względu na konstytucyjną zasadę ochrony praw słusznie nabytych.
 • Brak możliwości rozliczania tzw. najmu prywatnego na zasadach ogólnych – pozostaje jedynie możliwość rozliczania najmu prywatnego ryczałtem;
 • Opodatkowanie w ramach działalności gospodarczej sprzedaży przedmiotów (np. samochodów) wykupionych z leasingu – opodatkowanie ma mieć miejsce nawet, w sytuacji gdy wykup będzie realizowany do majątku prywatnego, pomimo sprzedaży po upływie pół roku od wykupu. Jednakże nowy przepis ma dotyczyć przedmiotów wykupionych po 31 grudnia 2021 r.;
 • Niższa wartość początkowa składników majątku – w razie gdy były one wcześniej używane przez podatnika na cele prywatne a ich wartość rynkowa w dacie wprowadzenia do firmy jest niższa od ceny nabycia, wtedy za wartość początkową będzie przyjmowało się aktualną wartość rynkową. Jeśli natomiast wartość rynkowa będzie wyższa od ceny nabycia, za wartość początkową przyjmie się cenę nabycia. Innymi słowy, niższa z tych dwóch kwot będzie stanowiła wartość początkową;
 • Zmiana limitu płatności gotówkowych z 15 000 zł na 8 000 zł – wygląda na to, że limit dla transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami ma zostać obniżony. Co ciekawe, projekt ustawy nowelizującej (wersja 2.0) pozostawia kwotę, powyżej której istnieje obowiązek zapłaty faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) na poziomie 15 000 zł;
 • Obowiązek wysyłki kolejnych JPK (od 2023 r.) – oprócz obowiązku wysyłki JPK_VAT zaistnieje obowiązek składania struktur: JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów). Najprawdopodobniej powstanie nowa struktura JPK dla ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdyż te ewidencje też trzeba będzie wysyłać.
 • Obniżenie stawki ryczałtu dla niektórych przychodów – z 17% na 14% (usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektoniczne, inżynierskie, badań i analiz technicznych, w zakresie specjalistycznego projektowania) i z 15% na 12% (branża IT);
 • Wydatki stanowiące „ukrytą dywidendę” nie będą kosztem uzyskania przychodu – ukrytą dywidendą mają być koszty:  1. uzależnione w jakikolwiek sposób od zysku lub 2. w nierynkowych cenach lub 3. stanowiące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów należących do wspólników lub podmiotów powiązanych ze wspólnikiem przed utworzeniem spółki (np. wynajem nieruchomości, znaku towarowego lub innego majątku własnej spółce). Natomiast, w razie gdy ukryta dywidenda (dotyczy pkt 2 i 3) będzie niższa od zysku brutto, spółka będzie miała prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów;
 • Podatek minimalny (od przychodu) dla spółek – w razie gdy spółka poniesie stratę lub osiągnie dochód operacyjny <1% przychodu, zapłaci 0,4% przychodu operacyjnego, przy czym nie dotyczy to nowych spółek (<3 lat), gdy spółka ma spadek przychodów 30% i spółek wyłącznie osób fizycznych;
 • Dostępność i uatrakcyjnienie „estońskiego” CIT – oprócz dość niskiego progu wejścia (trzech pracowników niebędących wspólnikami, jedynie osoby fizyczne jako wspólnicy, głównie przychody operacyjne w spółce), w przypadku małych spółek efektywny podatek w razie podwójnego opodatkowania przy wypłacie zysku ma wynieść 20% a w przypadku dużych spółek 25%;
 • Zwolnienie z CIT z tytułu sprzedaży udziałów w strukturach holdingowych – zwolnienie ma dotyczyć spółki matki, która sprzeda udziały/akcje w spółce córce. Zwolnienie jest uwarunkowane spełnieniem kilku kryteriów.
 • Możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa – od dnia zawarcia związku małżeńskiego dochody mogą być rozliczane wspólnie, a nie dopiero od kolejnego roku podatkowego;
 • Ulga mieszkaniowa będzie przysługiwała w razie spłaty kredytu i odsetek związanych ze sprzedawaną nieruchomością – wygląda na to, że Ministerstwo Finansów zmienia przepisy w związku z wyrokami sądów administracyjnych;
 • Ulga w PIT na powrót z emigracji – kwota wolna od podatku dla powracających ma być wyższa o 50 000 zł;
 • Nielegalne zatrudnienie ma być ryzykiem wyłącznie pracodawcy – w razie zatrudnienia „na czarno” miesięcznym przychodem przedsiębiorcy będzie kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia będą zwolnione z podatku. Pracodawca będzie obowiązany do zapłaty składek ZUS od tego wynagrodzenia, które nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów;
 • Nabycie sprawdzające – czy pracownicy urzędów skarbowych będą częściej kupowali od podatników towary lub usługi, żeby sprawdzić czy ci drudzy wydają paragony?

 

Pomimo, że powyższa lista jest obszerna, nie obejmuje ona wszystkich proponowanych zmian. Skupiliśmy się na mniejszych i średnich przedsiębiorcach. Nadmienić możemy jeszcze o tym, że projekt przewiduje jeszcze takie zmiany jak ulga na robotyzację, ulga na wprowadzenie nowego produktu, ulga konsolidacyjna, odliczenie na nabycie terminala płatniczego, zmiany w podatku u źródła, grupy VATowskie, porozumienie inwestycyjne, zmiany w uldze B+R i preferencji IP Box, zmiany w przepisach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, wsparcie dla sportu, kultury, nauki i zabytków, ryczałt dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski i inne.

 

Pragnę Cię jeszcze poinformować, że Polski Ład z punktu widzenia inwestora w nieruchomości został opisany na zaprzyjaźnionym blogu mojego wspólnika: Wynajmistrz.

Nowe stawki podatku

Biorąc pod uwagę zniesienie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, po reformie mielibyśmy de facto stawki podatku jak w poniższej tabeli.

 

Gwoli uściślenia, przedmiotem naszych rozważań w tym artykule jest wysokość stawek podatku tylko na pierwszym etapie opodatkowania. Wszystkim trzem poziomom opodatkowania przyjrzeliśmy się dokładnie we wpisie Dlaczego płacimy podatki i czy muszą być tak wysokie?, do którego lektury zachęcamy. Podkreślić należy, że powyższa tabela nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Efektywny podatek przy uwzględnieniu tych składek byłby jeszcze wyższy.

 

Przytoczyć w tym miejscu należy istotną informację dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem lub rozważających przejście na tę formę opodatkowania. Mianowicie, przychody z ryczałtu nie są opodatkowane daniną solidarnościową.

Co mówią liczby?

Jak widać z poniższej tabeli, w której zostały uwzględnione wyliczenia ekspertów rządowych, osoby zarabiające 3 000 zł brutto, jak i 5 000 zł brutto, zyskałyby na proponowanej reformie w niewielkim stopniu, jednakże w ujęciu nominalnym. W sytuacji wysokiej inflacji, która jest prawdopodobna m.in. w związku z wprowadzeniem tego programu, nawet osoby mało i średnio zarabiające mogą w ujęciu realnym być stratne.

 

 

Jak już wspomnieliśmy, pod ochroną przed negatywnym wpływem braku możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne mają być pracownicy zarabiający od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Powyższe widać w wierszu  wynagrodzeniem brutto 10 000 zł/m-c.

 

Pracownicy otrzymujący wysokie wynagrodzenia negatywnie odczuliby proponowane zmiany.

 

Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym już od najniższych kwot dochodu dotkliwie odczuliby skutki Polskiego Ładu.

Co dalej z samozatrudnionymi?

Analiza zapowiedzianej reformy wskazuje na zmniejszenie atrakcyjności samozatrudnienia. Niemniej, biorąc pod uwagę koszt zatrudnienia pracownika (nie mylić z wynagrodzeniem brutto, więcej tutaj), wygląda na to, że współpraca na zasadzie B2B nadal byłaby bardziej opłacalna niż zatrudnienie na umowę o pracę.

 

Należy pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą współpracuje głównie z jednym kontrahentem.

 

Niewątpliwie wielu indywidualnych przedsiębiorców, jak i wspólników spółek cywilnych, jawnych czy w niektórych przypadkach partnerskich już rozważa zmianę formy opodatkowania lub formy działalności gospodarczej. Wiele osób też zastanawia się nad emigracją, na czym nasze państwo bardzo by straciło.

Będzie więcej spółek kapitałowych

W obliczu zapowiedzianych zmian wielu właścicieli firm już teraz poważnie myśli o prowadzeniu przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „spółka z o.o.”).

 

Pomimo podwójnego opodatkowania, w przypadku spółki rozliczającej się w oparciu o 9% CIT, efektywny podatek wynosi 26,29% (9% CIT i 19% PIT od dywidendy, patrz grafika poniżej), czyli niewiele więcej od prawdopodobnych 23,9% lub więcej (danina solidarnościowa) w razie rozliczania się podatkiem liniowym.

Warto zaznaczyć, że udziałowcy nie muszą wypłacać całego zysku. Pozostawiając jego część w spółce i reinwestując te środki, spółka będzie obracała kwotą odpowiadającą aż 91% wypracowanego wcześniej zysku brutto, oczywiście w stosunku do zatrzymanej w spółce z tego tytułu kwoty.

 

Jednakże w razie podjęcia decyzji o wypłacie całego zysku, efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy może być niższy niż 26,29% ze względu na fakt, że wspólnicy, będący jednocześnie członkami zarządu lub prokurentami powinni być z tego tytułu wynagradzani. To samo dotyczy np. świadczenia usług na rzecz spółki. Niemniej, trzeba uważać na ukrytą dywidendę,  o której wspomnieliśmy w pierwszej części artykułu.

 

Gdybyś chciał dowiedzieć się jakie warunki trzeba spełnić i na co uważać, aby móc rozliczać dochody według stawki CIT 9%, zapraszamy do lektury tego wpisu.

 

Warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć, że „estoński” CIT ma być dostępny w bardziej przyjaznym kształcie niż obecnie. Na dodatek w przypadku małych spółek efektywny podatek przy podwójnym opodatkowaniu (CIT + PIT), czyli w razie wypłaty dywidendy ma wynieść 20%.

 

W uproszczeniu, warunki do skorzystania z „estońskiego” CIT od 2022 r. mają być następujące:

 

 • Wspólnikami będą jedynie osoby fizyczne;
 • Większość przychodów spółka będzie uzyskiwała z działalności operacyjnej;
 • Zatrudnienie w spółce będzie na poziomie co najmniej trzech pracowników (osoby spoza grona wspólników).

Uderzenie w klasę średnią i mniej zarabiających

Analizując proponowane zmiany można dojść do wniosku, że najbardziej dotkną one klasę średnią. W razie ich wejścia w życie w takiej formie, istnieje duże ryzyko, że część osób chcących pracować i tworzyć dobrobyt w naszym kraju straci do tego motywację. Część osób już myśli o emigracji, co też nie napawa optymizmem.

 

Z drugiej strony, jest też sporo ambitnych przedstawicieli biznesu, którzy zaczęli myśleć o rozwijaniu swoich firm w ramach innej formy działalności gospodarczej.

 

Warto też zauważyć, że ogłoszony Polski Ład nie powinien uderzyć w część osób bogatych, czyli takich, które żyją z dywidend.

 

Odnosząc się do osób mało i średnio zarabiających, mogą one stracić na Polskim Ładzie wskutek inflacji, która najprawdopodobniej będzie jeszcze wyższa m.in. z powodu realizacji tego programu. Mimo większej ilości pieniędzy w ujęciu nominalnym, może im pozostać ich mniej w ujęciu realnym. Innymi słowy, siła nabywcza ich wypłat może znacząco się obniżyć.

 

Na koniec zauważmy, że nakładając zbyt duże obciążenia publicznoprawne na osoby, które mają chęci do pracy i do tworzenia dobrobytu, powstaje ryzyko, że odbije się to negatywnie na wpływy do budżetu. Wniosek taki można wysnuć na podstawie teorii krzywej Laffera.

 

Jak zostało wspomniane na wstępie tego artykułu, na tę chwilę bazujemy tylko na projekcie ustawy nowelizującej. Przyglądajmy się obrotowi spraw na bieżąco. Jeśli chcesz być informowany o aktualizacji tego wpisu, zapraszam Cię do subskrybowania mojego newslettera.

Autor wpisu: Marek Golec
Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy (numer wpisu 13709). Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem. Rozumie biznesy klientów i uczestników szkoleń.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz cztery lekcje kursu Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Arkusz podatkowy pomoże Ci ocenić, która forma opodatkowania jest dla Ciebie najkorzystniejsza - ryczałt, skala podatkowa czy podatek liniowy.
 • Jako instrukcję obsługi arkusza podatkowego otrzymasz nagranie webinaru - "Jak wybrać formę opodatkowania".
 • Arkusz i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec, Grzegorz Grabowski, Patryk Piotr Smęda
VAT 2

VAT w e-biznesie i transakcjach międzynarodowych

Jeśli sprzedajesz usługi elektroniczne (np. e-booki, szkolenia i kursy online) lub towary konsumentom w innych krajach Unii Europejskiej, najprawdopodobniej czeka Cię płacenie VAT w każdym kraju Wspólnoty. Zobacz...

AUTOR: Marek Golec, Patryk Piotr Smęda
VAT 0

Nowy JPK po nowemu

O jakich zmianach w nowym JPK musisz wiedzieć? Jakie masz obowiązki wobec biura rachunkowego? Które kody Ciebie...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy ZUS 0

Czy ZUS musi być tak wysoki? Darmowy poradnik dla przedsiębiorców

W tym poradniku zastanowimy się kto, kiedy i w jakiej wysokości musi płacić ZUS. Ponadto, omówimy legalne sposoby na płacenie bardzo niskich składek. Przyjrzymy się również sytuacjom, w których obowiązek...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Piotr pisze:

  Witaj Marku,

  Bardzo fajny artykuł.
  Co sądzisz o uchwalę NSA, która weszła w życie 24.05.2021 sygn. akt II FPS 1/21, a konkretnie o to, czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może również z niej skorzystać, a także biorąc pod uwagę ciągłość oraz zorganizowanie swojego najmu nie obawiać się o konieczność zakładania DG?

  Pozdrawiam serdecznie,
  Piotr.

  • Marek pisze:

   Cześć Piotr, dziękuję za pozytywną opinię. Odpowiadając na pytanie, w mojej ocenie, tak. Cytuję istotny fragment uchwały NSA sygn. akt II FPS 1/21 z dnia 24 maja 2021 r. “Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.”

 2. Emma pisze:

  Bardzo dobry wpis. Mam pytanie, chodzi o zdrowotne, czy mając 2 firmy (indywidualna działalność gospodarcza oraz spółka cywilna) nadal będą płacone 2 zdrowotne? Jeśli będę płacić zdrowotne np. za styczeń 2022 r. to czy to ma być na podstawie dochodu za styczeń 2022 r.? Dochodowy przecież rozliczamy do 20 każdego miesiąca i 10 czy 15 danego miesiąca (terminy rozliczeń zdrowotnego) mogę nie mieć jeszcze danych o dochodzie.

  Kolejna sprawa to amortyzacja nieruchomości mieszkalnych. Zgodnie z projektem takich nieruchomości nie wprowadzamy do ewidencji środków trwałych, z załączników zniknęły stawki amortyzacyjne dla lokali mieszkalnych. Co w takim razie z lokalami mieszkalnymi już wprowadzonymi do ewidencji środków trwałych? Chyba nie ma tu przepisów przejściowych? Nie ma tu praw nabytych?

  • Marek pisze:

   Emma, dzięki za pozytywną opinię. Składka na ubezpieczenie zdrowotne ma być opłacana od sumy dochodów. Odnośnie terminów, wygląda na to, że prawodawca na tym etapie nie przewidział ich ujednolicenia ani nie przedstawił innego rozwiązania. A propos konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, w przepisach przejściowych ta kwestia nie została poruszona. Będziemy obserwowali na bieżąco kształt projektu.

  • Marek pisze:

   Emma, wracając do Twojego pytania z 16.06.2021 r., termin na opłacenie składek ZUS ma zostać przesunięty do 20. dnia miesiąca. Innymi słowy, ma zostać ujednolicony z terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Powyższe wynika z wersji 2.0 projektu.

 3. Korwin pisze:

  “Na koniec zauważmy, że nakładając zbyt duże obciążenia publicznoprawne na osoby, które mają chęci do pracy i do tworzenia dobrobytu, powstaje ryzyko, że odbije się to negatywnie na wpływy do budżetu. Wniosek taki można wysnuć na podstawie teorii krzywej Laffera.” powiedz, że chcesz się podlizać idiotom bez mówienia ze tak jest.

 4. miłosz pisze:

  Hej, dzięki za streszczenie nowej ustawy, kawał dobrej roboty!
  Jeśli dobrze rozumiem przepis co do ukrytej dywidendy – załóżmy że w I kwartale spółka wykazała zysk brutto 20 tys. a najem nieruchomości od wspólnika wynosił 9 tys. – wynajem będzie normalnie w kosztach u.p.?

  Czy w ramach estońskiego citu dochód pozostanie w spółce do momentu wypłaty dywidendy? Artykuł nie pokrywa tej kwestii. Dzięki z góry za odpowiedź 🙂

  • Marek pisze:

   Miłosz, dziękuję za docenienie.
   Ad 1. Twoje rozumowanie wydaje się być prawidłowe, jednak kwotę ukrytej dywidendy, według wersji 2.0 projektu, będziemy rozpatrywali przez pryzmat roku podatkowego.
   Ad 2. Tak, w “estońskim” CIT podatek dochodowy jest do zapłaty w związku z wypłatą dywidendy. Do tego momentu całą kwotę zysku można reinwestować.