fbpx
AUTOR: Marek Golec

Polski Ład 2.0

W tym wpisie przeanalizowaliśmy „naprawę” Polskiego Ładu opisanego w artykule Polski Ład 1.0, głównie na gruncie PIT. Natomiast we wpisie Polski Ład 3.0 opisaliśmy „naprawę” Polskiego Ładu na gruncie CIT. Zachęcamy również do lektury artykułów Polski Ład 1.0 i Polski Ład 3.0.

(artykuł został zaktualizowany 8 lipca 2022 r.)

Kilka słów wstępu

Już w pierwszych dniach obowiązywania podatkowego Polskiego Ładu, który opisywaliśmy w artykule Polski Ład 1.0 wielu nauczycieli i mundurowych mających zyskać na Polskim Ładzie otrzymało przelewy niższe niż w 2021 r. Stało się tak w wyniku niepodlegającej od 1 stycznia 2022 r. odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i niezłożenia oświadczenia PIT-2.

 

Aby zapobiec takiej sytuacji wśród innych grup podatników, już 7 stycznia 2022 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów zobowiązujące płatników do dwukrotnego obliczania zaliczki na podatek, tj. według zasad z 2021 r. i 2022 r. Płatnicy (np. pracodawcy) mieli pobierać zaliczkę w niższej z tych dwóch wysokości, tak aby wynagrodzenie przelewane na konto osoby zatrudnionej było co najmniej tak samo wysokie jak przed reformą. Doprecyzujmy, że przepis o podwójnym wyliczaniu zaliczek dotyczył miesięcy, w których wynagrodzenie brutto nie przekraczało 12 800 zł.

 

Jednak legalność tego rozporządzenia była poddawana w wątpliwość i służby księgowo-kadrowe pracodawców miały obawy przed stosowaniem się do przepisów tego aktu prawnego. Z tego powodu przepisy te zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) w drodze ustawy nowelizującej z 24 lutego 2022 r.

 

Niewątpliwie, przy tak licznych i istotnych zmianach przepisów księgowi i kadrowi musieli zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem polegającym najpierw na zapoznaniu się z nimi a później na ich stosowaniu, co wiązało się z dużą zmianą dotychczasowej organizacji pracy. Niestety, ze stosowaniem przepisów nie było łatwo m.in. ze względu na różnie interpretowaną „ulgę dla klasy średniej” i wątpliwości związane z pobieraniem zaliczek wyliczanych według dwóch systemów podatkowych.

 

W pewnym momencie ustawodawca doszedł do wniosku, że ulga dla klasy średniej rodzi zbyt dużo komplikacji a mechanizm wyliczania zaliczek według zasad obowiązujących w 2021 r. i 2022 r. w przypadku niektórych podatników może doprowadzić do tego, że wynagrodzenia przelewane na konto pracownika w ostatnich miesiącach roku będą niższe niż przed Polskim Ładem.

 

W związku z niedoskonałościami reformy, nie tylko tymi opisanymi powyżej, ustawodawca postanowił „naprawić” kilka rzeczy w podatkowym Polskim Ładzie. Przypomnijmy jeszcze, że dopiero 13 kwietnia 2022 r. został znowelizowany przepis dotyczący uwzględniania różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poprzednie brzmienie przepisu wskazywało na to, że w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej czy podatku liniowego różnice remanentowe nie mogły być uwzględniane w wyliczaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej. To prowadziłoby do sytuacji, że składka zdrowotna miałaby być wyliczana de facto od przychodu a nie od dochodu.

 

Idąc dalej, 22 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 2.0), który obejmował m.in. obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej przy jednoczesnej rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

 

Następnie trafił on do Senatu a 9 czerwca 2022 r. Sejm przyjął większość poprawek izby wyższej parlamentu.

 

Finalnie 15 czerwca 2022 r., po podpisaniu przez Prezydenta ustawy nowelizującej, została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1265).

 

Większość zmian ma wejść w życie od 1 lipca 2022 r., co prowadzi do wniosku, że zaliczki na podatek dochodowy będą wyliczane już w trzeci sposób w tym roku. Dlatego w mediach można usłyszeć, że w 2022 r. będziemy mieli trzy systemy podatkowe.

 

To tyle słowem wstępu. W dalszej części artykułu przyjrzymy się istotnym zmianom zawartym w Polskim Ładzie 2.0. Ponadto przeanalizujemy je pod kątem ich wpływu na pracowników i przedsiębiorców z położeniem akcentu na tych drugich. Odpowiemy też sobie na pytanie, czy obniżka PIT z 17% do 12% oznacza rzeczywiście niskie podatki, a jeśli tak, to dla kogo.

Kluczowe zmiany

Dwie kluczowe zmiany Polskiego Ładu 2.0 to:

 

 • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku dochodowego (PIT) w pierwszym przedziale skali podatkowej,
 • uchylenie „ulgi dla klasy średniej”.

Obniżenie PIT z 17% do 12%

Odnośnie do pierwszej z wymienionych zmian, skala podatkowa w ustawie o PIT będzie przedstawiała się jak poniżej.

Pomimo obniżenia kwoty zmniejszającej podatek z 5 100 zł do 3 600 zł, kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 000 zł, co wynika z podzielenia kwoty 3 600 zł przez 12%.

 

Aby mieć lepszy obraz wysokości obciążeń publicznoprawnych, należałoby w skali podatkowej uwzględnić składkę zdrowotną (9%) i daninę solidarnościową (4%). W tym celu, w poniższej tabeli zostały zestawione ze sobą stawki obciążeń w Polskim Ładzie 1.0 i 2.0, uwzględniające podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę zdrowotną i daninę solidarnościową.

 

 

Gwoli uściślenia, z formalnego punktu widzenia składka ZUS nie jest podatkiem, jednak też jest daniną publiczną, czyli tym samym co podatek.

 

Powyższa skala ze względu na złożoność zagadnienia nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne, które też wpływają na wysokość obciążeń, tylko na pierwszym poziomie opodatkowania (podatek dochodowy i ZUS). Te obciążenia są nazywane klinem podatkowym, który wynosi ok. 40-45% i zależy od wysokości zarobków.

 

Miej świadomość, że łączne opodatkowanie osoby fizycznej na wszystkich trzech poziomach, uwzględniając jeszcze podatki obrotowe (drugi poziom) i majątkowe (trzeci poziom) może wynieść nawet 70%.

Uchylenie „ulgi dla klasy średniej”

Co do drugiej z głównych zmian, czyli uchylenia tzw. ulgi dla klasy średniej, niewątpliwie jest to dobry ruch w kierunku uproszczenia i tak już bardzo skomplikowanego systemu podatkowego. Wynika to z faktu, że konstrukcja tej ulgi jest daleka od prostych i zrozumiałych przepisów. Ponadto te przepisy nie zostały napisane jednoznacznie, co prowadzi do różnych interpretacji i wątpliwości w kwestii jej stosowania.

 

Ulga zostaje uchylona ze skutkiem retroaktywnym od 1 stycznia 2022 r.

 

Zauważyć jednak należy, że likwidacja „ulgi dla klasy średniej” sprawi, że obniżka PIT z 17% do 12% u wielu podatników nie będzie wiązała się z dużym obniżeniem podatków, co zobaczysz na liczbach w dalszej części artykułu. Mam tutaj na myśli pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, których ta ulga dotyczy. Nota bene, dzięki lekturze całego artykułu zobaczysz też kto znacząco zyska na obniżeniu PIT z 17% do 12%.

 

Wracając do uchylenia tzw. ulgi dla klasy średniej, jeśli okaże się, że podatek za 2022 r. byłby wyższy niż hipotetyczny podatek przy zastosowaniu omawianej ulgi, wtedy naczelnik urzędu skarbowego zwróci danemu podatnikowi kwotę tej różnicy.

 

Przypomnijmy, że tę ulgę wprowadzono w ramach Polskiego Ładu 1.0, aby osoby zatrudnione na etacie i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, których roczne dochody mieściłyby się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł nie odczuły negatywnych skutków w związku z nieodliczalną składką zdrowotną.

Samotni rodzice i wyższe zarobki dzieci

W tej części artykułu przyjrzymy się dwóm innym zmianom, które należy szerzej opisać. Dotyczą one podatników rozliczających się według skali podatkowej, także przedsiębiorców. Przepisy te również mają obowiązywać za cały 2022 r.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców

Uchylona zostanie wprowadzona w ramach Polskiego Ładu 1.0 ulga w wysokości 1 500 zł i zostanie przywrócone wspólne rozliczenie.

 

Pierwotnie proponowany sposób wyliczania ulgi dla samotnych rodziców wzbudził duże kontrowersje. Wynikało to z faktu, że większość samotnych rodziców miałoby prawo do kwoty wolnej i progu podatkowego w wysokości 1,5 a nie 2.

 

Po uwzględnieniu poprawki Senatu, opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodu tej samotnej osoby. Innymi słowy, samotny rodzic będzie miał prawo do dwukrotności kwoty wolnej i progu podatkowego, czyli zasady będą takie same jak w poprzednim roku, jednak przy zastosowaniu nowej skali podatkowej.

Zmiana limitu dla zarobków dziecka

Zmiana limitu dla zarobków pełnoletniego, uczącego się dziecka, do którego samotnemu rodzicowi przysługuje prawo do rozliczenia się wspólnie z dzieckiem, zostaje podwyższona z 3 089 zł do dwunastokrotności renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1 338,44, zatem aktualny limit wynosi 16 061,28 zł. Zauważmy, że ten limit będzie podlegał corocznej waloryzacji.

 

Nadmienić jeszcze należy, że limit ten ma znaczenie nie tylko przy uldze dla samotnych rodziców, ale również w przypadku ulgi prorodzinnej (na dzieci) oraz ulgi dla rodziców czwórki lub więcej dzieci (PIT-0).

Pozostałe zmiany dla pracowników

Poniżej znajduje się lista wybranych pozostałych zmian, dotyczących głównie pracowników.

 

 • Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek (już za 2022 r.) – w ujęciu rocznym z 5 100 zł do 3 600 zł a miesięcznym z 425 zł do 300 zł. Wynika to z faktu, że stawka podatku w pierwszym przedziale podatkowym zostaje obniżona z 17% do 12% a kwota wolna pozostaje na poziomie 30 000 zł.
 • Możliwość złożenia PIT-2 aż trzem płatnikom (od 2023 r.) – dotyczy to głównie wieloetatowców, którzy w Polskim Ładzie 1.0 również otrzymali niższe wynagrodzenia. Przy złożeniu PIT-2 jednemu płatnikowi, kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, dwóm płatnikom – 150 zł, trzem płatnikom – 100 zł. Eksperci już zauważają, że na tym polu może dochodzić do licznych nieporozumień między działami kadrowymi firm a osobami zatrudnionymi.
 • PIT-2 m.in. dla umów-zlecenie, umów o dzieło, wynagrodzeń członków zarządu, kontraktów menedżerskich (od 2023 r.) – możliwość z korzystania z kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku podatkowego sprawi, że więcej podatników będzie na bieżąco otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Tym samym ci podatnicy unikną „mrożenia” pieniędzy w urzędzie skarbowym i odzyskiwania ich dopiero po złożeniu zeznania rocznego. Do tej pory oświadczenie PIT-2 mogli składać jedynie pracownicy.
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek (od 2023 r.) – podatnik przewidujący, że jego dochód opodatkowany według skali podatkowej nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, będzie mógł złożyć płatnikowi (np. pracodawcy, zleceniodawcy) taki wniosek. O ile dochód nie przekroczy 30 000 zł, płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy.

Wybrane zmiany pod kątem rynku nieruchomości

Poniżej znajduje się lista wybranych zmian dotyczących osób inwestujących w nieruchomości.

 

 • Możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową po zakończeniu roku (dotyczy tylko rozliczenia za 2022 r.) – osoby rozliczające się w ramach tzw. najmu prywatnego, które na 2022 r. wybrały ryczałt, będą mogły, poprzez złożenie PIT-36 (zeznanie roczne dla skalowców), w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia przypada na niedzielę), zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Przypomnijmy, że 2022 r. ma być ostatnim rokiem, w którym można opodatkować tzw. najem prywatny na zasadach ogólnych. W tej kwestii Polski Ład 2.0 nie przewiduje zmian. Uwaga! Jeśli podatnik złoży PIT-28 (zeznanie roczne dla ryczałtowców), wtedy definitywnie straci możliwość rozliczenia 2022 r. według skali podatkowej.
 • Wydłużenie terminu na złożenie PIT-28 (od rozliczenia za 2022 r.) – termin na rozliczenie ryczałtu zostaje wydłużony do końca kwietnia. Dotychczas ryczałtowcy składali PIT-28 do końca lutego.
 • Ryczałt za grudzień lub czwarty kwartał płatny do 20 stycznia (od rozliczenia za 2023 r.) – dotychczas ryczałt za grudzień lub czwarty kwartał był płatny przed upływem terminu na złożenie zeznania PIT-28, czyli do końca lutego następnego roku. Wydłużając termin na złożenie PIT-28 do końca kwietnia, ustawodawca skraca termin płatności ryczałtu za grudzień lub czwarty kwartał do 20 stycznia następnego roku podatkowego. W ramach wyjątku, ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2022 r. będzie płatny w terminie do końca lutego 2023 r.
 • Ograniczenie ulgi na zabytki (od 2023 r.) – wydatki na nabycie zabytku nie będą już podlegały odliczeniu od dochodu. Natomiast wydatki poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nadal będą mogły być odliczane, jednak dopiero po zakończeniu prac. Warunkiem odliczenia będzie uzyskanie zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, potwierdzającego wykonanie tych prac.

 

Ustawa nowelizująca nie dopuszcza od 2023 r. kontynuacji amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, nawet tych, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r.

 

Według wielu doradców podatkowych kontynuacja amortyzacji po 2022 r. powinna być możliwa ze względu na konstytucyjną zasadę ochrony praw słusznie nabytych.

 

W związku z powyższym wielu podatników złożyło do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych w swoich sprawach. Jak mi wiadomo, wydawane do tej pory interpretacje są dla podatników negatywne. Zapewne duża ich część jest już skarżona do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w odpowiedzi z dnia 8 kwietnia 2022 r. na interpelację poselską nr 32424 Wiceminister Artur Soboń zaznaczył, że od 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwe uwzględnianie w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych, również w odniesieniu do inwestycji, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2022 roku.

 

O ile w międzyczasie Ministerstwo Finansów nie zmieni podejścia, sprawy mogą przyjąć inny obrót w toku postępowania sądowoadministracyjnego, które niestety może potrwać nawet kilka lat.

Pozostałe zmiany dla przedsiębiorców

Poniżej znajduje się lista wybranych pozostałych zmian dotyczących przedsiębiorców.

 

 • Możliwość zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na skalę podatkową po zakończeniu roku (dotyczy tylko rozliczenia za 2022 r.) – przejście z podatku liniowego na skalę podatkową będzie możliwe poprzez złożenie PIT-36 (zeznanie roczne dla skalowców) w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia przypada na niedzielę), pod warunkiem że u danego przedsiębiorcy podatek liniowy miał zastosowanie przed 1 lipca 2022 r. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022 r. ze skali podatkowej na podatek liniowy. Uwaga! Jeśli podatnik złoży PIT-36L (zeznanie roczne dla liniowców), wtedy definitywnie straci możliwość rozliczenia 2022 r. według skali podatkowej.
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową po zakończeniu roku (dotyczy tylko rozliczenia za 2022 r.) – przejście z ryczałtu na skalę podatkową będzie możliwe poprzez złożenie PIT-36 (zeznanie roczne dla skalowców) w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia przypada na niedzielę), pod warunkiem że u danego przedsiębiorcy ryczałt miał zastosowanie przed 1 lipca 2022 r. Ustawodawca nie przewiduje możliwości zmiany formy opodatkowania za 2022 r. ze skali podatkowej na ryczałt. Uwaga! Jeśli podatnik złoży PIT-28 (zeznanie roczne dla ryczałtowców), wtedy definitywnie straci możliwość rozliczenia 2022 r. według skali podatkowej.
 • Możliwość zmiany formy opodatkowania na drugą połowę roku z ryczałtu na skalę podatkową (wybór do 22 sierpnia 2022 r. i dotyczy tylko 2022 r.) – to pierwszy przypadek, przynajmniej w najnowszej historii podatków w Polsce, kiedy podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. W celu przejścia z ryczałtu na skalę podatkową tylko na drugą połowę 2022 r., należy złożyć na piśmie do dnia 22 sierpnia 2022 r. oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeśli skorzystasz z tego rozwiązania, stracisz możliwość rozliczenia całego 2022 r. według skali podatkowej. Tytułem dopowiedzenia, w trakcie roku podatkowego, w pewnych okolicznościach przedsiębiorca może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem (np. rozpoczynając działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych). W takiej sytuacji od dnia utraty prawa do ryczałtu przedsiębiorca ma obowiązek rozliczać podatek dochodowy według skali podatkowej.
 • Wydłużenie terminu na złożenie PIT-28 (od rozliczenia za 2022 r.) – przedsiębiorcy, tak jak wynajmujący (tzw. najem prywatny), rozliczający się ryczałtem będą mieli czas na rozliczenie ryczałtu do końca kwietnia. Dotychczas zeznania PIT-28 były składane do końca lutego.
 • Ryczałt za grudzień lub czwarty kwartał płatny do 20 stycznia (od rozliczenia za 2023 r.) – zmiana ta dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i wynajmujących (tzw. najem prywatny), rozliczających się ryczałtem. Dotychczas ryczałt za grudzień lub czwarty kwartał był płatny przed upływem terminu na złożenie zeznania PIT-28, czyli do końca lutego następnego roku. Wydłużając termin na złożenie PIT-28 do końca kwietnia, ustawodawca skraca termin płatności ryczałtu za grudzień lub czwarty kwartał do 20 stycznia następnego roku podatkowego. W ramach wyjątku, ryczałt za ostatni miesiąc lub kwartał 2022 r. będzie płatny w terminie do końca lutego 2023 r.
 • Odliczenie od dochodu części zapłaconych składek zdrowotnych (będzie dotyczyło już 2022 r.) – przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym będą mogli odliczyć od dochodu lub zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie więcej niż 8 700 zł rocznie. Przed Polskim Ładem ok. 86% zapłaconej składki zdrowotnej było odliczane od podatku. Odliczenie od dochodu proponowane w Polskim Ładzie 2.0 jest mniej korzystne, gdyż oszczędność (u liniowców) wynosi tylko 19% odliczanej kwoty. W tym przypadku korzyść na gruncie PIT wynosi nie więcej niż 1 653 zł rocznie (niecałe 140 zł miesięcznie) a nie 8 700 zł. Natomiast jeśli liniowiec jest opodatkowany daniną solidarnościową, wtedy zaoszczędzi do 2 001 zł rocznie (niecałe 170 zł miesięcznie). Korzystniejsze od odliczenia od dochodu będzie zaliczenie składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodów, gdyż w wielu przypadkach obniżą one podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, stąd dodatkowa oszczędność do ok. 400 zł (8 700 zł x 4,9%). Nakładając limit odliczeń prawodawca sprawia, że od nadwyżki ponad kwotę 8 700 zł zapłaconych składek zdrowotnych podatnicy opodatkowani liniowo nadal będą płacili „podatek od podatku”. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej w ogóle nie będą mogli obniżyć podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne, co sprawi, że podatek dochodowy nie będzie w ich przypadku płacony od rzeczywistego dochodu, ale również od nieodliczalnej składki zdrowotnej. Właśnie to zjawisko jest nazywane „podatkiem od podatku”.
 • Odliczenie od przychodu części zapłaconych składek zdrowotnych (będzie dotyczyło już 2022 r.) – w przypadku ryczałtowców będzie można odliczyć od przychodu (nie od podatku) 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. I tutaj znowu odliczenie nie może być dokonane w pełnej wysokości. Na dodatek są to niewielkie kwoty. Załóżmy, że ktoś osiąga przychody opodatkowane według wysokiej stawki – 15% i płaci składkę zdrowotną w wysokości 559,89 zł miesięcznie. Korzyść z wprowadzonej zmiany w takim przypadku to zaledwie ok. 42 zł miesięcznie (559,89 zł x 15% x 50%).
 • Odliczenie od podatku 19% zapłaconych składek (będzie dotyczyło już 2022 r.) – przedsiębiorcy opodatkowani według „wygaszanej” karty podatkowej będą mogli odliczyć od podatku (w ich przypadku ani od dochodu, ani od przychodu się nie da) 19% zapłaconych składek zdrowotnych, co jest symbolicznym odliczeniem w porównaniu z ok. 86% jeszcze w 2021 r.
 • Obniżenie składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (od 1 lipca 2022 r.) – podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą ulegnie obniżeniu ze 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za czwarty kwartał poprzedniego roku do 75%. Przekładając powyższe na liczby, składka zdrowotna dla osób współpracujących wyniesie 419,92 zł zamiast 559,89 zł. Należy pamiętać, że jeżeli osoba współpracująca nie podlega z innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca ma obowiązek za nią odprowadzać pełny ZUS (w tym składki na ubezpieczenia społeczne), tak więc kwoty ZUS mogą być dużo wyższe.
 • Pełny ZUS dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej (od 2023 r.) – komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) będą opłacali pełny ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Składka zdrowotna będzie zryczałtowana a podstawa jej wymiaru, tak jak w przypadku wspólników spółek komandytowych, jednoosobowych spółek z o.o. i akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych (PSA) wnoszących do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, będzie wynosić 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za czwarty kwartał poprzedniego roku. Wysokość tej składki w 2022 r. wyniosłaby 559,89 zł. W 2023 r. kwota zapewne będzie wyższa. Zaznaczyć należy, że akcjonariusze S.K.A. nadal nie będą podlegali ubezpieczeniom z tego tytułu.
 • Uściślenie w sprawie składki zdrowotnej od wynagrodzeń prokurentów (od 1 lipca 2022 r.) – brzmienie przepisów nie będzie pozostawiało wątpliwości co do tego, że wynagrodzenia prokurentów będą podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu (9% kwoty wynagrodzenia).
 • Przesunięcie obowiązku wysyłania kolejnych JPK (było: od 2023 r.; będzie: różne terminy) – ze zmian wynikających z Polskiego Ładu 1.0 wiemy, że oprócz obowiązku wysyłki JPK_V7, od 2023 r. miała zaistnieć konieczność składania struktur: JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów). Najwyraźniej miała też powstać nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, gdyż te ewidencje od 2023 r. też miały być obowiązkowo wysyłane. W ramach Polskiego Ładu 2.0 terminy wejścia w życie tych przepisów będą następujące: od 2024 r.: podatkowe grupy kapitałowe i podatnicy CIT, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 50 mln euro; od 2025 r.: podatnicy PIT i CIT będący jednocześnie czynnymi podatnikami VAT; od 2026 r.: pozostali podatnicy PIT i CIT.
 • Odroczenie terminu na integrację kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi (było: od 1 lipca 2022 r.; będzie: od 2025 r.) – do końca 2024 r. nie będzie obowiązku integrowania kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych.
 • Automatyczny zwrot nadpłaty składek ZUS (od rozliczenia za 2022 r.) – w Polskim Ładzie 1.0 w razie nadpłaty składek przedsiębiorca miał mieć czas do końca maja następnego roku na zawnioskowanie o zwrot nadpłaconych składek. Wniosek złożony po terminie miał być pozostawiony bez rozpatrzenia. Polski Ład 2.0 zakłada automatyczny zwrot nadpłaconych składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zryczałtowana składka zdrowotna od każdej spółki będącej podatnikiem CIT (od 2023 r.) – prowadząc w 2022 r. np. cztery spółki komandytowe opłacana jest jedna składka zdrowotna z tego tytułu. Od 2023 r. przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej będącej podatnikiem CIT, jako wspólnik spółki komandytowej, komplementariusz S.K.A., wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., akcjonariusz PSA wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, składka zdrowotna będzie opłacana osobno od każdej spółki. Innymi słowy, prowadząc w 2023 r. np. cztery spółki komandytowe opłacane będą cztery składki zdrowotne z tego tytułu.

Wpływ zmian na pracowników

Zobaczmy na liczbach w jaki sposób Polski Ład 2.0 wpłynie na sytuację pracowników w stosunku do 2021 r., jak i pierwotnej wersji Polskiego Ładu.

 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, prawie wszyscy pracownicy zyskają na Polskim Ładzie 2.0 w stosunku do Polskiego Ładu 1.0. Wyjątkiem są osoby zarabiające do kwoty ok. 3 200 zł brutto. Większość z nich, generalnie poza osobami zatrudnionymi na ułamki etatu (ok. 1 380 zł brutto i mniej), już zyskała, na Polskim Ładzie 1.0. Natomiast Polski Ład 2.0 nie podwyższy ich poziomów wynagrodzeń „na rękę”, co widać w tabeli w wierszu dotyczącym wynagrodzenia w wysokości 3 000 zł brutto.

 

Natomiast pracownicy zarabiający ok. 16 500 zł brutto (punkt przegięcia) i więcej, co prawda zyskają na Polskim Ładzie 2.0. w stosunku do Polskiego Ładu 1.0, ale i tak będą stratni w stosunku do 2021 r. Co do punktu przegięcia, w Polskim Ładzie 1.0 przyjmował on niższą wartość. Widać to w tabeli, chociażby przy wysokości wynagrodzenia 13 000 zł brutto.

 

Nie zapominajmy, że powyższe kwoty są przedstawiane w wartościach nominalnych a nie realnych. Gdybyśmy jednak uwzględnili ostatnio bardzo odczuwalną inflację, za którą w pewnym stopniu jest odpowiedzialny Polski Ład, mogłoby się okazać, że nominalne korzyści w kwotach od ok. 100 zł do ok. 350 zł są i tak stratą w ujęciu realnym.

 

Zatem pracownicy zarabiający ok. 16 500 zł brutto i więcej są dwukrotnie stratni na tej reformie. Po pierwsze ich pensje netto są niższe w ujęciu nominalnym a po drugie wartość nabywcza ich i tak uszczuplonych wypłat jest coraz niższa wskutek inflacji.

 

Odnotować należy, że w wyniku inflacji pensje zapewne też będą rosły, choć z pewnym opóźnieniem. Jednak przy braku waloryzacji kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, coraz więcej osób będzie przekraczała wspomniany punkt przegięcia, a co za tym idzie będzie jeszcze bardziej opodatkowana. To nie zachęca pracowitych i kreatywnych pracowników do wzmożonego wysiłku. Nadmierne opodatkowanie tych osób może obniżyć poziom dobrobytu całego społeczeństwa, ponieważ dobrobyt bierze się właśnie z pracy.

 

Ponadto, w obecnej sytuacji, wyższy procent efektywnego podatku w przypadku osób lepiej zarabiających niewątpliwie jest dla nich dodatkowo demotywujący. Wynika to ze świadomości, że duża część ich wynagrodzeń zasila wysokie transfery socjalne. Co prawda progresję podatkową przedstawia się jako „sprawiedliwość społeczną”. Niemniej, analizując płaski podatek np. w postaci dziesięciny, można dojść do wniosku, że oprócz tego że taki podatek byłby prostszy, byłby bardziej sprawiedliwy. Pracownik zarabiający 50 000 zł płaciłby 5 000 zł podatku a pracownik, który zarabiałby 5 000 zł płaciłby 500 zł podatku. Jak widać, bez różnicowania stawek i tak osoby lepiej zarabiające płaciłyby wyższe podatki.

Wpływ zmian na przedsiębiorców jednoosobowych

Podobnie jak w przypadku pracowników wygląda sytuacja przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę transparentną podatkowo (cywilną, jawną, partnerską) i rozliczających się według skali podatkowej.

 

 

Przedsiębiorcy w stosunku do pracowników mają tę przewagę, że mogą wybrać inną formę opodatkowania, choć wspólnicy spółek partnerskich nie mogą rozliczać się ryczałtem, ale podatkiem liniowym już tak.

 

W związku z powyższym mało który przedsiębiorca osiągający wysokie dochody rozlicza się według skali podatkowej.

 

Niemniej, jak można wywnioskować z poniższej tabeli Polski Ład, przez nieodliczalną i na dodatek wyliczaną od dochodu składkę zdrowotną, bardzo niekorzystnie wpłynął na przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. Możliwość odliczenia od dochodu limitowanej kwoty składki zdrowotnej w znikomym stopniu łagodzi skutki Polskiego Ładu. Jak widać, każdy przedsiębiorca opodatkowany w ten sposób traci na Polskim Ładzie.

 

 

Praktycznie tak samo wygląda sytuacja przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem.

 

Jest to przedstawione w poniższej tabeli na przykładzie ryczałtowca osiągającego przychody opodatkowane według wysokiej – 15% stawki ryczałtu. Dla uproszczenia, jego jedynym kosztem prowadzenia firmy są składki ZUS. Dla przypomnienia, zapłacone składki społeczne są odliczane w całości od przychodu. Co do składki zdrowotnej, w Polskim Ładzie 2.0 będzie ona odliczana od przychodu zaledwie w 50%.

 

 

Co prawda, w Polskim Ładzie dla niektórych przychodów stawki ryczałtu uległy obniżeniu z 15% do 12% (niektórzy informatycy), jak również z 17% do 14% (np. lekarze). Jednak nie można z góry zakładać, że Polski Ład pozytywnie wpłynął na tych przedsiębiorców. Wiele zależy od wysokości ich przychodów. Ze względu na radykalne zmiany w składce zdrowotnej wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 r., suma obciążeń publicznoprawnych w przypadku niektórych przedsiębiorców rozliczających przychody według obniżonych stawek nawet w Polskim Ładzie 2.0 będzie wyższa niż w 2021 r.

Wpływ zmian na właścicieli spółek z o.o.

Paradoksalnie wiele osób prowadzących biznes w formie spółki z o.o. zyska na Polskim Ładzie 2.0, nawet w porównaniu do 2021 r. W celu potwierdzenia tej tezy, posłużmy się przykładem spółki opodatkowanej na zasadach ogólnych (czyli nie estońskim CIT) według obniżonej stawki – 9% CIT a nie 19%.

 

Poniższa grafika jest dobrze znana uczestnikom naszych webinarów i szkoleń. Przedstawia ona 10 legalnych sposobów na obniżenie podwójnego opodatkowania, polegających na interakcji wspólnika z własną spółką.

 

 

Dla czytelników, dla których zagadnienie podwójnego opodatkowania nie jest znane: polega ono na tym, że spółka od swoich dochodów płaci CIT, czyli podatek na pierwszym poziomie opodatkowania. Następnie w formie dywidendy spółka wypłaca wspólnikom już raz opodatkowane pieniądze i odprowadzany jest podatek według stawki 19%. W tej sytuacji mamy do czynienia z drugim poziomem opodatkowania i łączny podatek (CIT + PIT) od wypłaconej w taki sposób kwoty wynosi 26,29%.

 

Z punktu widzenia wspólnika efektywny podatek może być niższy niż 26,29%, ponieważ do kosztów uzyskania przychodów spółka może zaliczyć pewne wydatki związane z wynagradzaniem wspólników, którzy mają różne interakcje ze spółką. Wspólnicy z tytułu otrzymywanych wynagrodzeń są opodatkowani tylko na jednym poziomie.

 

Do kwestii wyliczeń efektywnego podatku na przystępnym przykładzie jeszcze wrócimy. Teraz przyjrzyjmy się czterem zaznaczonym na grafice interakcjom z własną spółką i zobaczmy dlaczego opodatkowanie wspólników w Polskim Ładzie 2.0, nierzadko nawet w stosunku do 2021 r., będzie niższe.

 

 1. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie aktu powołania, który w naszym przykładzie jednocześnie jest udziałowcem, podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Od 2022 r. podlega ono również składce zdrowotnej. W Polskim Ładzie 2.0 efektywny podatek uwzględniający PIT i składkę zdrowotną członka zarządu przy wypłacie 120 000 zł wyniesie 18% ((PIT 10 800 zł + składka zdrowotna 10 800 zł) / 120 000 zł).
 2. Podobnie jest z wynagrodzeniem prokurenta. Ten sposób interakcji z własną spółką jest zaznaczony na powyższej grafice kolorem żółtym, aby podkreślić, że co do konieczności opłacania w 2022 r. składki zdrowotnej są wątpliwości, których już nie będzie w 2023 r. za sprawą uściślenia w przepisach.
 3. Natomiast składce zdrowotnej nie podlega wynagrodzenie udziałowca z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na podstawie art. 176 ustawy – Kodeks spółek handlowych. W celu skorzystania z tego rozwiązania należy zawrzeć stosowny zapis w umowie spółki i trzeba to zrobić przed notariuszem. Takie wynagrodzenie na gruncie PIT jest najczęściej zakwalifikowane do przychodów z innych źródeł i opodatkowane według skali podatkowej. Decydując się na to rozwiązanie trzeba jednak zwrócić uwagę na kwestię VAT. Wartość tych świadczeń wlicza się u wspólnika do limitu zwolnienia ze względu na obrót a jeżeli wspólnik jest czynnym podatnikiem VAT, to te czynności będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Jeśli spółka nie ma prawa do odliczenia VAT, to niekoniecznie taka forma współpracy z własną spółką będzie opłacalna. W takiej sytuacji oszczędność na składce zdrowotnej może finalnie skutkować zwiększeniem obciążeń. Jeśli jednak VAT będzie dla spółki neutralny lub się w ogóle nie pojawi ze względu na tzw. zwolnienie podmiotowe u wspólnika (obrót do 200 000 zł rocznie), wtedy efektywny podatek przy rocznej kwocie wynagrodzenia w wysokości 120 000 zł wyniesie 9% (PIT 10 800 zł / 120 000 zł). Pamiętać jednak należy, że te świadczenia powinny być wycenione w cenach rynkowych.
 4. W przypadku umów o dzieło z twórcami, którzy przekazują prawa autorskie (np. do projektu), zastosowanie mają podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Co istotne, w razie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, ich wysokość w 2022 r. nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. Z tego wynika, że poziom opodatkowania twórcy w Polskim Ładzie 2.0 może wynieść zaledwie 4,5%. Jak to możliwe? Mianowicie, osiągając roczny przychód w wysokości 240 000 zł twórca ma prawo do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 120 000 zł, dzięki czemu jego dochód wyniesie właśnie 120 000 zł. Podatek dochodowy od tej kwoty wynosi 10 800 zł. Dzieląc tę kwotę przez kwotę przychodu uzyskujemy wynik 4,5%.

 

Na tych przykładach widać, że obniżka PIT z 17% na 12% jest bardziej odczuwalna w przypadku osób otrzymujących wynagrodzenia w ramach wyżej omówionych form zatrudnienia niż w przypadku pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, ponieważ w Polskim Ładzie 1.0 nie miała dla nich zastosowania „ulga dla klasy średniej”.

 

Należy mieć jeszcze na uwadze, że od pewnej kwoty powyżej 120 000 zł rocznego dochodu, nawet w Polskim Ładzie 2.0 wynagrodzenie członka zarządu i prokurenta będzie wiązało się z wyższymi obciążeniami publicznoprawnymi w stosunku do 2021 r. ze względu na opodatkowanie dochodów według stawki 32% (od nadwyżki ponad 120 000 zł) i przede wszystkim oskładkowanie składką zdrowotną w wysokości 9%, której nie można odliczyć.

 

Trzeba też mieć świadomość, że dochody opodatkowane według skali podatkowej sumują się z innymi dochodami opodatkowanymi w ten sposób. W związku z tym może okazać się, że np. wynagrodzenie (całość lub część) członka zarządu będzie finalnie (na poziomie zeznania rocznego) opodatkowane według stawki 32%, pomimo że jego wysokość nie przekroczy progu podatkowego, ale po zsumowaniu z wynagrodzeniem np. z tytułu umowy o pracę już tak. W takich okolicznościach stawka obciążeń publicznoprawnych wyniesie aż 41%.

 

Wracając do omówienia wyliczeń efektywnego podatku na przystępnym przykładzie, zobaczmy ile on wynosi, w sytuacji gdy spółka wypłaca wynagrodzenie tylko jednemu członkowi zarządu, który jednocześnie jest jej wspólnikiem. Przyjmujemy, że wysokość wynagrodzenia wynosi 120 000 zł rocznie i że spółka nie ma innych interakcji generujących koszty ze strony wspólników.

 

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli podane są przykładowe kwoty dochodu spółki jeszcze przed zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatku poniesionego tytułem wynagrodzenia członka zarządu. W drugiej kolumnie została podana kwota wynagrodzenia członka zarządu w wysokości 120 000 zł, która pomniejsza dochód spółki. Kolumna trzecia przedstawia dochód spółki podlegający opodatkowaniu, czyli dochód, który uwzględnia w kosztach spółki wynagrodzenie członka zarządu.

 

 

W czwartej kolumnie jest wskazana wysokość danin publicznych w Polskim Ładzie 2.0 od wynagrodzenia członka zarządu, czyli PIT (10 800 zł) i składka zdrowotna (10 800 zł). W piątej kolumnie od dochodu spółki wyliczona została kwota podwójnego opodatkowania (CIT + PIT od dywidendy). W kolumnie szóstej zsumowane są wszystkie daniny publiczne. A w ostatniej kolumnie jest wyliczona stawka efektywnego podatku z punktu widzenia wspólnika.

 

Przeanalizujmy pierwszy wiersz. Spółka przed wynagrodzeniem członka zarządu zarobiła 120 000 zł i w takiej kwocie wypłaciła wynagrodzenie z tytułu powołania. Dochód spółki wynosi zero. PIT ze składką zdrowotną członka zarządu wynoszą 21 600 zł. Natomiast CIT i PIT od dywidendy nie występuje, a co za tym idzie, podwójne opodatkowanie nie ma miejsca. Całkowita kwota obciążeń wynosi 21 600 zł, więc po podzieleniu tej kwoty przez 120 000 zł efektywny podatek z punktu widzenia wspólnika wynosi 18%.

 

Omówmy jeszcze wynik z trzeciego wiersza. Dochód spółki przed wynagrodzeniem członka zarządu wynosi 300 000 zł a po wynagrodzeniu 180 000 zł. PIT ze składką zdrowotną członka zarządu wynoszą 21 600 zł a CIT i PIT od dywidendy 47 322 zł. Daniny publiczne wynoszą 68 922 zł, co daje efektywny podatek z punktu widzenia wspólnika na poziomie niecałych 23%.

Kilka słów do przedsiębiorców na zakończenie

Wygląda na to, że w Polskim Ładzie 2.0, nawet przy małej interakcji ze wspólnikami, spółka z o.o. może w wielu sytuacjach być atrakcyjniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku np. do działalności jednoosobowej, w której oprócz składek na ubezpieczenie zdrowotne występują często składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Te składki nierzadko znacząco podwyższają stawkę efektywnego podatku (PIT + ZUS). Ponadto spółka z o.o. opodatkowana 9% CIT pozwala na reinwestowanie 91% zysku a przy opodatkowaniu estońskim CIT nawet 100%, co dla wielu przedsiębiorców ma duże znaczenie.

 

Kolejną niewątpliwą zaletą spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność, dzięki której przedsiębiorcy mają większą zachętę do podejmowania się ryzykowniejszych przedsięwzięć.

 

 

Polski Ład 2.0 na pewno wpłynie na zmniejszenie zainteresowania spółką komandytowo-akcyjną. Biorąc pod uwagę pełny ZUS komplementariusza od 2023 r. i nieudogodnienia formalne przy zakładaniu i prowadzeniu tej spółki, na opisanie których nie ma miejsca w tym i tak obszernym artykule, wydaje się, że spółka komandytowa jest dużo wygodniejszą i niekoniecznie droższą formą prowadzenia działalności gospodarczej od spółki komandytowo-akcyjnej, nawet uwzględniając ZUS drugiego wspólnika. Zaznaczmy, że specyficzne odliczenie u komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, które sprawia, że jego łączny podatek dochodowy może wynieść 17,29% lub 19% ma również zastosowanie u komplementariusza spółki komandytowej.

 

Należy pamiętać, że komplementariusz odpowiada bez ograniczeń wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. Dlatego też spółki komandytowe, jak i komandytowo-akcyjne, w których komplementariuszem jest osoba fizyczna, nadają się do przedsięwzięć o niskim ryzyku.

 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę transparentną podatkowo (cywilną, jawną, partnerską) i jesteś opodatkowany podatkiem liniowym a okaże się, że skala podatkowa za 2022 r. będzie korzystniejsza, to do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada na niedzielę) będziesz miał możliwość zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową poprzez złożenie PIT-36 (zeznanie roczne dla skalowców).

Pamiętaj jednak, że jeśli złożysz PIT-36L (zeznanie roczne dla liniowców), wtedy definitywnie stracisz możliwość rozliczenia 2022 r. według skali podatkowej.

 

Jeśli jesteś na ryczałcie, to do 22 sierpnia 2022 r. (20 sierpnia 2022 r. przypada na sobotę) będziesz mógł wybrać skalę podatkową na drugą połowę roku, mając do dyspozycji całą kwotę wolną i kwotę progu podatkowego, o ile nie osiągasz innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Gdybyś jednak nie skorzystał z tego rozwiązania, pamiętaj, że do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada na niedzielę) będziesz miał możliwość zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową poprzez złożenie PIT-36 (zeznanie roczne dla skalowców). Jeśli już spodziewasz się, że ta forma opodatkowania może być korzystniejsza, zadbaj o skompletowanie dokumentów kosztowych za cały rok, abyś nie stracił możliwości zaliczenia poniesionych przez Ciebie wydatków firmowych do kosztów.

Pamiętaj jednak, że jeśli złożysz PIT-28 (zeznanie roczne dla ryczałtowców), wtedy definitywnie stracisz możliwość rozliczenia 2022 r. według skali podatkowej.

 

Jeszcze cenna informacja dotycząca zmiany formy opodatkowania za 2022 r. i jej skutków w przyszłości.

 

W razie gdy po zakończonym roku zmienisz formę opodatkowania za 2022 r. z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową poprzez złożenie PIT-36, zmiana ta nie będzie wywierała skutków w następnych latach. W takiej sytuacji przyjmuje się, że po 2022 r. będziesz rozliczał się podatkiem liniowym lub ryczałtem (w zależności, którą formę wcześniej wybrałeś na 2022 r.), chyba że np. w 2023 r. dokonasz zmiany formy opodatkowania w odpowiednim terminie.

 

Tytułem przypomnienia, zmiana formy opodatkowania za 2022 r. z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową poprzez złożenie PIT-36 jest możliwa, pod warunkiem że u danego przedsiębiorcy podatek liniowy lub ryczałt miał zastosowanie przed 1 lipca 2022 r.

 

Natomiast przy przejściu z ryczałtu na skalę podatkową w połowie roku poprzez złożenie oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zmiana ta z założenia wywrze skutek na przyszłość. W takiej sytuacji, jeśli nie dokonasz zmiany formy opodatkowania np. w 2023 r., wtedy za kolejne lata będziesz rozliczał się według skali podatkowej.

Autor wpisu: Marek Golec
Doradca podatkowy, który jest również inwestorem i przedsiębiorcą. Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz.pl. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń i co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
ZA DARMO kalkulator podatkowy

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz autorski kalkulator podatkowy.
 • Przeprowadzisz w nim analizę formy opodatkowania dla Twojej firmy.
 • Zobaczysz, która forma działalności jest dla Ciebie najkorzystniejsza podatkowo (np. JDG, sp. z o.o.).
 • Uzyskasz dostęp do nagrania video, które jest praktyczną instrukcją obsługi kalkulatora.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa VAT 0

Katastrofalna strata: Jak rejestracja do VAT może kosztować 100 tys. zł

100 tys. zł to wysoka cena za nieznajomość zasad działania VAT. Płaci ją wielu małych przedsiębiorców, którzy niepotrzebnie rejestrują się jako „vatowcy". Jaki błąd popełniają i jak go...

AUTOR: Marek Golec, Mateusz Palarczyk
VAT 2

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – o co w nim chodzi?

Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy nie tylko dla przedsiębiorców! O co w nim chodzi i kiedy wejdzie w...

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki 0

Optymalizacja podatku od kryptowalut

Jakie są sprawdzone metody optymalizacji kryptowalut? Które z nich może zastosować osoba fizyczna, a które spółka z o.o.? Czy i kiedy wystąpi VAT? Poznaj...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *