fbpx
AUTOR: Marek Golec

Optymalizacja spółki z o.o.

Czy efektywny podatek musi wynosić 26,29%?

Pomimo bardzo atrakcyjnej stawki CIT w wysokości 9%, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., która może skorzystać z tak niskiej stawki, zapewne odczują, że efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy jest wyższy niż 9%. Jednak nie musi on być tak wysoki jak w przypadku podwójnego opodatkowania, czyli na poziomie 26,29%.

 

Zobaczmy czym jest podwójne opodatkowanie oraz ile ono wynosi w przypadku małej spółki z o.o.

Posłużmy się przykładem spółki, której dochód roczny wynosi 100 tys. zł. Podatek dochodowy od osób prawnych w tej sytuacji wynosi 9 tys. zł. Spółce zostaje 91 tys. zł.

 

Jest to kwota zysku netto, który wspólnicy mogą podzielić między siebie poprzez wypłatę dywidendy. Załóżmy, że wspólnicy decydują się na taki ruch i dzielą się kwotą 91 tys. zł, czyli zyskiem, który został uszczuplony przez CIT na pierwszym poziomie opodatkowania.

 

Na drugim poziomie opodatkowania kwota 91 tys. zł zostaje uszczuplona przez podatek od dywidendy, w tym przypadku jest to PIT w stawce 19%. Przyjmujemy, że wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Zatem na drugim poziomie opodatkowania do urzędu skarbowego spółka jako płatnik odprowadza 17 290 zł i do dyspozycji wspólników pozostaje 73 710 zł. To oznacza, że 26,29% zysku brutto spółki jest odprowadzane do urzędu skarbowego ze względu na podwójne opodatkowanie.

 

Z tego opracowania dowiesz się, że efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy może być niższy niż 26,29%. Co więcej, poznasz aż 9 legalnych sposobów na zmniejszenie podwójnego opodatkowania.

 

Chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że na tym etapie nie koncentrujemy się na spółkach, które korzystają z „estońskiego” CIT a na tych, które rozliczają CIT na zasadach ogólnych według stawki 9%.

 

Tak niska stawka CIT jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza dla podmiotów, które koncentrują się na reinwestowaniu zysków a nie wypłacaniu ich w całości wspólnikom. Daje to możliwość reinwestowania aż 91% zarobionego kapitału, ponieważ tylko 9% jest uszczuplone przez CIT.

 

Co prawda to rozwiązanie pod względem reinwestowania kapitału nie jest aż tak atrakcyjne, jak to ma miejsce w reżimie „estońskiego” CIT, gdzie do momentu wypłaty dywidendy reinwestuje się 100% kapitału. Natomiast, aby skorzystać z „estońskiego” CIT trzeba spełnić warunki i uważać na pewne rzeczy będąc w tym reżimie, jak i przy wejściu oraz wyjściu z tej formy rozliczenia.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kurs Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Kalkulator podatkowy POLSKIEGO ŁADU, który pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek w ramach różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Kurs składa się z czterech lekcji, w których wiedza jest przekazana w przyjemny i przystępny sposób.
 • Kalkulator i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Podwójne opodatkowanie CIT 9% vs CIT 19%

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych to 19%. Jednak niektórzy podatnicy CIT mogą stosować obniżoną stawkę w wysokości 9%. Zaznaczyć należy, że ma ona zastosowanie dla dochodów operacyjnych a nie z zysków kapitałowych.

 

CIT może wynosić 9% w przypadku spółek, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro. Co ważne, ten limit jest wyrażony w wartości netto.

 

Z obniżonej stawki w wysokości 9% mogą również skorzystać podatnicy CIT rozpoczynający działalność gospodarczą, czyli nowo założone podmioty.

 

W przypadku podmiotów, które nie są podatnikami rozpoczynającymi działalność gospodarczą, istotnym kryterium dającym prawo do 9% CIT jest posiadanie statusu małego podatnika.

 

Małym podatnikiem jest np. spółka, u której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, czyli brutto) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro. Podkreślmy, że ten limit jest wyrażony w wartości brutto.

 

Pozornie wydaje się, że obowiązuje jeden limit w wysokości 2 mln euro, jednak trzeba zważać na dwa limity. Jeden limit wyrażony jest w wartości netto a drugi w wartości brutto.

 

Trzeba też uważać m.in. na aporty, przekształcenia, podziały, połączenia, żeby mieć prawo do 9% CIT. Zobaczmy, ile wynosi podwójne opodatkowanie w przypadku spółki, która płaci 19% CIT.

34,39% to dużo. W tej sytuacji warto np. zainteresować się „estońskim” CIT, jeżeli spółka spełnia warunki, choć rozważając przejście na „estoński” CIT na pewne rzeczy trzeba uważać.

 

Dalsze rozważania dotyczyć będą małych spółek z o.o., które nie wchodzą w „estoński” CIT, chociażby ze względu na niespełnienie kryterium zatrudnienia. Zobaczmy, ile wynosi efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego taki podmiot.

Ile rzeczywiście wynosi efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy?

Zakładamy, że spółka nie reinwestuje zysków i po zapłaceniu podatku na pierwszym poziomie wypłaca wspólnikom pozostałe środki w formie dywidendy. Jak już wiemy, w tej sytuacji mamy do czynienia z drugim poziomem opodatkowania i efektywny podatek od tej kwoty wynosi 26,29%. Tytułem dopowiedzenia, nawet jeśli spółka nie wypłaca w danym roku dywidendy, podwójne opodatkowanie i tak zapewne kiedyś wystąpi. Tak się stanie jeżeli np. w przyszłości spółka wypłaci dywidendy z tytułu zysków wypracowanych w poprzednich latach lub w razie likwidacji spółki, ponieważ od majątku dzielonego między wspólników likwidowanej spółki z o.o. też jest pobierany 19% podatek.

 

Jednak z punktu widzenia przedsiębiorcy efektywny podatek może być niższy niż 26,29%, ponieważ w kosztach uzyskania przychodów spółka może mieć różne wydatki związane z wynagradzaniem wspólników, którzy mają interakcje ze spółką.

 

Załóżmy, że członek zarządu, będący jednocześnie wspólnikiem pobiera wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji. Jest ono opodatkowane według skali podatkowej. Od 2022 r. będzie ono podlegało również składce zdrowotnej. W Polskim Ładzie efektywny podatek uwzględniający PIT i składkę zdrowotną członka zarządu przy wypłacie 120 tys. zł wyniesie 21,75%. Trzeba jednak uważać, ponieważ te dochody sumują się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, jeśli takie występują u członka zarządu.

 

Wspólnik może również współpracować ze spółką na zasadzie B2B. Faktury od wspólnika za wykonane zgodnie z umową czynności, przy zachowaniu pewnych formalności, będą kosztem spółki. Ważne żeby te czynności nie pokrywały się z czynnościami wykonywanymi przez niego w ramach pełnienia funkcji członka zarządu, jeśli ten wspólnik taką funkcję w spółce pełni.

 

W razie rozliczania się podatkiem liniowym wysokość PIT i ZUS wspólnika co do zasady wyniesie 23,9% plus składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Jeżeli natomiast wspólnik rozlicza się ryczałtem, w zależności od tego jakiego rodzaju czynności na rzecz spółki wykonuje, ryczałt może wynosić od 3% do 17% plus składka zdrowotna, składki społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

 

W sytuacji gdy wspólnik udzieli spółce pożyczki, odsetki od niej będą kosztem spółki, a co za tym idzie, pomniejszą jej dochód, natomiast przychód wspólnika z tytułu otrzymanych odsetek będzie opodatkowany 19% „podatkiem Belki”.

 

Istnieją jeszcze inne rodzaje kosztów w spółce, które są związane z relacją ze wspólnikiem, ale o nich za chwilę.

 

Jak widzisz, od kosztów spółki związanych ze wspólnikami płacone są daniny publiczne, jednak tylko na poziomie wspólnika. Nie występuje tutaj podwójne opodatkowanie. Poza tym te koszty pomniejszają dochód i CIT, a co za tym idzie, wysokość podwójnego opodatkowania.

 

Zatem w takiej sytuacji efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy zapewne wyniesie więcej niż 9% i mniej niż 26,29%.

 

Jeśli chcesz policzyć ile on wyniesie w Twoim przypadku, skorzystaj z naszego kalkulatora podatkowego.

 

Pamiętać jednak należy, że koszty ponoszone przez spółkę nie mogą być sztuczne. Czynności muszą być faktycznie wykonane. Ponadto od 2023 r. trzeba uważać na wprowadzone przez Polski Ład przepisy o ukrytej dywidendzie. Ten wątek rozwiniemy w dalszej części.

Wypłata wynagrodzenia na podstawie aktu powołania

Zobaczmy ile będzie wynosił efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy, jeżeli spółka będzie wypłacała tylko wynagrodzenie w wysokości 120 tys. zł rocznie jednemu członkowi zarządu na podstawie aktu powołania, będącemu jednocześnie wspólnikiem, bez innych interakcji generujących koszty ze strony wspólników. Zakładamy, że pozostała kwota zysku będzie wypłacana w formie dywidendy.

W pierwszej kolumnie podane są przykładowe kwoty dochodu spółki jeszcze przed uwzględnieniem wynagrodzenia członka zarządu. W drugiej kolumnie została podana kwota wynagrodzenia członka zarządu w wysokości 120 tys. zł. W kolumnie nr 3 wskazany jest dochód spółki podlegający opodatkowaniu, czyli dochód, który uwzględnia w kosztach spółki wynagrodzenie członka zarządu. W czwartej kolumnie jest wskazana wysokość danin publicznych w Polskim Ładzie od wynagrodzenia członka zarządu, czyli PIT i składka zdrowotna. W piątej kolumnie od dochodu spółki wyliczona została kwota podwójnego opodatkowania. W kolumnie nr 6 zsumowane są wszystkie daniny publiczne. A w ostatniej kolumnie jest wyliczona stawka efektywnego podatku z punktu widzenia przedsiębiorcy.

 

Przeanalizujmy pierwszy wiersz. Spółka przed wynagrodzeniem członka zarządu zarobiła 120 tys. zł i w takiej kwocie wypłaciła wynagrodzenie z tytułu powołania. Dochód spółki wynosi zero. PIT ze składką zdrowotną członka zarządu wynoszą 26 100 zł. Natomiast CIT i PIT od dywidendy nie występuje, więc podwójne opodatkowanie nie ma miejsca. Całkowita kwota podatków wynosi 26 100 zł a efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy wynosi 21,75%.

 

Omówmy jeszcze wyniki z trzeciego wiersza. Dochód przed wynagrodzeniem członka zarządu wynosi 300 tys. zł a po wynagrodzeniu 180 tys. zł. PIT ze składką zdrowotną członka zarządu wynoszą 26 100 zł a CIT i PIT od dywidendy 47 322 zł. Daniny publiczne opiewają łącznie na kwotę 73 422 zł, co daje efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy na poziomie 24,47%.

 

Wygląda na to, że w Polskim Ładzie nawet przy małej interakcji ze wspólnikami co najmniej dwuosobowa spółka z o.o. może być dobrą alternatywą dla prowadzenia działalności gospodarczej na podatku liniowym, gdzie oprócz składek na ubezpieczenie zdrowotne występują często składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, które to podwyższają stawkę efektywnego podatku.

9 legalnych sposobów na zmniejszenie podwójnego opodatkowania

Oprócz trzech wcześniej omówionych sposobów na legalne obniżenie podwójnego opodatkowania przy interakcji ze wspólnikami, tj. wynagrodzenia członka zarządu na podstawie aktu powołania, współpracy na zasadzie B2B i odsetek od pożyczki, kosztem spółki może być wynagrodzenie prokurenta, które też jest opodatkowane według skali podatkowej i w Polskim Ładzie będzie podlegało składce zdrowotnej w wysokości 9% od wynagrodzenia. Pamiętajmy, że próg podatkowy wzrasta do 120 tys. zł.

 

 

W tym miejscu należy dopowiedzieć, że składce zdrowotnej nie będzie podlegało wynagrodzenie udziałowca z tytułu wykonywanych czynności na podstawie art. 176 ustawy – Kodeks spółek handlowych. Natomiast w celu skorzystania z tego rozwiązania należy zawrzeć stosowny zapis w umowie spółki i trzeba to zrobić u notariusza. Takie wynagrodzenie na gruncie PIT jest zakwalifikowane do przychodów z innych źródeł i opodatkowane według skali podatkowej.

 

Kolejnym rodzajem kosztów spółki w interakcji z udziałowcem jest wynajem nieruchomości i innych aktywów od tego udziałowca. Natomiast od 2023 r. trzeba uważać na przepisy o ukrytej dywidendzie, ponieważ w pewnych okolicznościach taki wynajem może nie być kosztem spółki.

 

W sytuacji gdy członek zarządu jedzie w delegację czy podróż służbową, to wypłacane diety i zwroty kosztów z tytułu podróży służbowej do pewnego limitu są zwolnione z podatku.

 

Zatrudniając osobę uczącą się, która nie ukończyła 26. roku życia, składki ZUS nie są odprowadzane i do kwoty 85 528 zł takie wynagrodzenie jest zwolnione z PIT.

 

Ponadto w wielu przypadkach spółka potrzebuje samochodu czy telefonu. Wydatki tego rodzaju także są kosztem spółki. Co prawda przy samochodach stosowane są różnego rodzaju proporcje, natomiast co do zasady te wydatki są kosztem spółki i pomniejszają jej dochód, jak i efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorców.

 

Pamiętajmy, że od 2023 r. mają wejść przepisy o ukrytej dywidendzie. Oznacza to, że wydatki stanowiące „ukrytą dywidendę”, czyli niektóre wydatki na rzecz podmiotów powiązanych ze spółką lub wspólnikiem nie będą kosztem uzyskania przychodu. Takimi wydatkami w uproszczeniu mają być koszty:

 

 1. uzależnione w jakikolwiek sposób od zysku, lub
 2. w nierynkowych cenach, lub
 3. stanowiące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów należących do wspólników lub podmiotów powiązanych ze wspólnikiem przed utworzeniem spółki (np. wynajem nieruchomości, znaku towarowego lub innego majątku własnej spółce).

 

Natomiast, w razie gdy ukryta dywidenda (dotyczy pkt 2 i 3) będzie niższa od zysku brutto, spółka będzie miała prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Współpraca ze wspólnikiem na zasadzie B2B

Wielu przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz swoich spółek z o.o. decyduje się na wybór ryczałtu w ramach swoich działalności gospodarczych. Wynika to z faktu, że działalność operacyjną zazwyczaj prowadzi spółka i to ona ponosi praktycznie wszystkie koszty. Wspólnik natomiast, jako podwykonawca prowadzi niskokosztową działalność gospodarczą. W takich okolicznościach dochód wspólnika w praktyce jest zbliżony do przychodu, dlatego zryczałtowana forma opodatkowania wydaje się najkorzystniejsza ze względu na stosunkowo niskie stawki podatku. Pamiętać jednak należy, że oprócz podatku dochodowego wspólnik będzie zobowiązany do odprowadzania składek ZUS, które w 2022 r. generalnie będą korzystniejsze dla ryczałtowców w stosunku do liniowców lub skalowców. Oczywiście będą zdecydowanie mniej korzystne niż w 2021 r.

 

Jeszcze zwrócić uwagę należy na scenariusz, w którym wspólnik będzie czynnym podatnikiem VAT a spółka nie będzie miała prawa odliczyć podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji ten podatek nie będzie neutralny ze względu na brak możliwości jego odliczenia przez spółkę. Jako przykład możemy podać działalność spółki polegającą na handlu nieruchomościami na rynku wtórnym. Co do zasady, transakcje te są zwolnione przedmiotowo z VAT. Otrzymując fakturę zakupową od kontrahenta w stawce 23% np. za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, która dotyczy sprzedaży zwolnionej z VAT spółki, spółka nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego z tej faktury. Zapewne korzystniejsze dla takiej spółki byłoby zakupienie usługi od podatnika, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na niskie obroty.

 

Wracając do ryczałtu, im niższa stawka zryczałtowanego podatku dochodowego tym niższy powinien być efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy. Jednak można się zdziwić, ponieważ u ryczałtowca, którego przychody są opodatkowane według stawki 8,5% i który płaci pełny ZUS, przy kwocie rocznego przychodu 100 tys. zł, efektywny podatek (PIT + składka zdrowotna + składki społeczne + FP i FS) wyniesie 31,4%, czyli więcej niż 26,29%! Natomiast dla 150 tys. zł przychodu efektywny podatek wyniósłby 23% a dla 200 tys. zł przychodu 19,1%.

 

Jeżeli stawka ryczałtu wynosiłaby 15%, wtedy efektywny podatek z działalności gospodarczej wspólnika (PIT + składka zdrowotna + składki społeczne + FP i FS) przy kwocie rocznego przychodu 100 tys. zł wyniósłby aż 38%, dla 150 tys. zł przychodu 29,6% a dla 200 tys. zł przychodu 23,4%.

 

Dla porównania, opodatkowując swoje dochody podatkiem liniowym, efektywny podatek z działalności gospodarczej wspólnika (PIT + składka zdrowotna + składki społeczne + FP i FS) przy kwocie rocznego dochodu 100 tys. zł wyniósłby aż 39,3%, dla 150 tys. zł dochodu 33,7% a dla 200 tys. zł 31,1%.

 

Zobrazujmy współpracę spółki z jej wspólnikiem na poniższej grafice i przykładach.

 

Prowadząc działalność operacyjną, spółka ma swoich klientów, jak i dostawców. W swoich kosztach przy dopełnieniu kilku formalności dokumentacyjnych, spółka może uwzględnić wydatek na rzecz podwykonawcy, którym jest wspólnik. Oczywiście, te czynności faktycznie muszą mieć miejsce i powinny być wykonane w cenach rynkowych. Tym sposobem dochód spółki, jak i CIT ulegają obniżeniu, a co za tym idzie – wysokość podwójnego opodatkowania. Trzeba mieć jednak na uwadze, że efektywny podatek podwykonawcy w pewnych okolicznościach może być wyższy niż 26,29%. Jeśli tak się stanie, to efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy, uwzględniający podatki spółki i wspólników ulegnie podwyższeniu.

 

Jako przykład współpracy spółki ze wspólnikiem na zasadzie B2B możemy podać prowadzenie przez spółkę działalności szkoleniowej. Załóżmy, że spółka organizuje szkolenia stacjonarne i ponosi koszty takie jak wynajem sali, catering, marketing i honorarium wykładowców. Jednym z prelegentów może być wspólnik. Wykonując usługę szkoleniową na rzecz spółki, stawka zryczałtowanego podatku dochodowego wynosi 8,5%. Wiemy, że efektywny podatek na poziomie wspólnika będzie wyższy, ponieważ uwzględnić należy składkę zdrowotną, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

 

Drugim przykładem takiej współpracy może być tworzenie przez wspólnika filmów na rzecz spółki, która dzięki ich zamieszczaniu w serwisie internetowym osiąga przychody. Wykonując usługę na rzecz spółki polegającą na tworzeniu filmów, stawka zryczałtowanego podatku dochodowego również wynosi 8,5%.

 

Trzecim przykładem jest świadczenie przez wspólnika usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz spółki, która zajmuje się działalnością deweloperską. Stawka ryczałtu dla tych usług wynosi 15%. Najprawdopodobniej korzystniejsze z punktu widzenia podatkowego byłoby prowadzenie projektów deweloperskich w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej osób fizycznych albo jawnej osób fizycznych ze względu na możliwość wyboru ryczałtu, ponieważ stawka ryczałtu dla działalności wytwórczej wynosi zaledwie 5,5%. Natomiast mało kto podejmuje się takiego ryzyka biznesowego, żeby tego rodzaju przedsięwzięcia prowadzić w ramach tych form działalności gospodarczej ze względu na zwiększone ryzyko poniesienia pełnej odpowiedzialności całym swoim majątkiem.

 

Pamiętajmy, że przy stawce ryczałtu w wysokości 15% istnieje duże prawdopodobieństwo, że efektywny podatek (PIT + składka zdrowotna + składki społeczne + FP i FS) może wynieść więcej niż 26,29%.

 

Jeżeli jednak wspólnik w ramach swojej działalności gospodarczej, opodatkowanej ryczałtem, wykonuje czynności na rzecz innych podmiotów i jego przychody z tego tytułu przekraczają 300 tys. zł, wtedy składki ZUS już nie wzrosną. Z tego powodu nie będą one ważyły na efektywnym podatku przy współpracy z własną spółką na zasadzie B2B. W takich okolicznościach efektywny podatek z tytułu usług świadczonych spółce będzie w praktyce równał się stawce ryczałtu.

 

Co bardzo ważne, wystawiając faktury, należy to robić tylko w przypadku, gdy czynności zostały faktycznie wykonane i zostały odpowiednio udokumentowane. Trzeba również mieć świadomość przepisów o ukrytej dywidendzie, które wejdą w życie od 2023 r. Nie oznacza to jednak, że przed 2023 r. nie należy zważać na kwestię rynkowości cen.

Kalkulator podatkowy

Na koniec pragnę Ci przypomnieć, że stworzyliśmy kalkulator podatkowy, uwzględniający podatkowy Polski Ład. W kalkulatorze możesz policzyć efektywny podatek oraz ile zostanie Ci „w kieszeni” po opodatkowaniu przy prowadzeniu biznesu w ramach różnych form działalności. Jeśli chcesz otrzymać kalkulator, zapisz się na newsletter.

Autor wpisu: Marek Golec
Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy (numer wpisu 13709). Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem. Rozumie biznesy klientów i uczestników szkoleń.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kurs Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Kalkulator podatkowy POLSKIEGO ŁADU, który pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek w ramach różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Kurs składa się z czterech lekcji, w których wiedza jest przekazana w przyjemny i przystępny sposób.
 • Kalkulator i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Samochody Spółki VAT ZUS 35

Wybierz okładkę do książki o podatkach dla przedsiębiorców

Czy chciałbyś dowiedzieć się, jak w legalny sposób zaoszczędzić na podatkach? Jeśli tak, to chętnie Ci w tym pomogę.   Już wkrótce ukaże się moja pierwsza książka: ‘JAK OSZCZĘDZIĆ NA PODATKACH I...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki ZUS 13

Nowy Polski Ład w podatkach

Zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oznacza dodatkową daninę nałożoną nawet na tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. Zatem z jednej strony podwyższa się kwotę wolną...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki VAT ZUS 0

Co wybrać w Polskim Ładzie? Działalność czy spółkę? A jak spółkę, to którą?

Przygotowując się do Polskiego Ładu trzeba oszacować wysokość obciążeń w 2022 r. Przy prowadzeniu biznesu bardzo ważna jest też kwestia zarządzania ryzykiem i odpowiedzialnością, dlatego...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. Tomasz pisze:

  „Natomiast w celu skorzystania z tego rozwiązania należy zawrzeć stosowny zapis w umowie spółki i trzeba to zrobić u notariusza.”
  Czy można otrzymać od Państwa jakiś przykład sugerowanego zapisu? Tzn. co powinno się tam znaleźć, oczywiście poza samymi czynnościami, bo to będzie zależne od spółki i tego czym się zajmuje.

  • Marek pisze:

   Panie Tomaszu, zgodnie z art. 176 par. 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Co do brzmienia zapisu w umowie danej spółki, najlepiej skonsultować się z prawnikiem.