fbpx
AUTOR: Marek Golec

Pamiętaj o formalnościach na przełomie roku

Kończy się rok podatkowy, w związku z tym informujemy o:

 • Obowiązkach związanych z zamknięciem roku podatkowego,
 • Możliwości zmiany formy opodatkowania,
 • Możliwości zmiany metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
 • Możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT,
 • Innych istotnych kwestiach podatkowych związanych z przełomem roku.

Obowiązki związane z zamknięciem roku

Dokumenty dotyczące 2021 r.

Dokumenty dotyczące 2021 r. powinieneś dostarczyć do biura rachunkowego w terminie przekazania dokumentów za grudzień 2021 r., czyli na początku stycznia 2022 r.

 

W razie ich dostarczenia w późniejszym terminie, nie będą one mogły być zaksięgowane w kolejnych miesiącach, tj. już w 2022 r.

 

W związku z powyższym, w Twoim interesie jest dostarczenie kompletu dokumentów za grudzień Twojemu biuru rachunkowemu, abyś nie stracił prawa do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, bądź uniknął zbędnego korygowania rozliczeń.

 

Prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) w sposób uproszczony, koszty co do zasady księguje się w dacie wystawienia faktury. Jednak zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych jest wpisywany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu. Innymi słowy, jeśli nabywasz materiały lub towary handlowe, powinieneś dostarczyć faktury związane z tymi zakupami do biura rachunkowego zgodnie z datą ich nabycia. Najlepiej, jakby data faktury oraz data nabycia materiałów/towarów pokrywały się ze sobą.

Spis z natury na 31 grudnia

Podatnicy rozliczający się w oparciu o KPiR są zobligowani do sporządzenia na dzień 31 grudnia remanentu, czyli spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Wyceny należy dokonać w terminie do 14 stycznia.

 

U podatników, którzy nie prowadzą działalności handlowej, produkcyjnej lub nie wykorzystują w swojej działalności materiałów w celu świadczenia usług (np. usługi budowlane), wartość remanentu zapewne będzie zerowa. Niemniej, mimo zerowej wartości spisu z natury, i tak należy go uwzględnić w KPiR.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj
darmowe materiały

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kalkulator Polskiego Ładu 2.0.
 • Kalkulator pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek dla różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Będziesz mógł pobrać trzy pierwsze rozdziały mojej książki ,Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi’.
 • Książkę napisałem z myślą o aktualnych i przyszłych przedsiębiorcach, którzy chcą bezpiecznie optymalizować podatki i zwiększyć zyski.

W razie prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej lub takiej, w której wykorzystywane są materiały do wykonania usługi (np. usługi budowlane), należy wykazać w spisie z natury towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, które były na stanie firmy na dzień 31 grudnia.

 

Wyceny dokonuje się w oparciu o cenę zakupu lub cenę nabycia. Czasami wycena może być dokonana na podstawie cen rynkowych, jeśli są one niższe od ceny zakupu lub nabycia.

 

W razie gdy sporządzenie spisu z natury Ciebie dotyczy, poproś księgowego o jego wzór. Księgowy powinien być pomocny przy wypełnieniu tego dokumentu od strony formalnej, jednakże pamiętaj, że to Ty wiesz co jest na stanie firmy.

 

Po sporządzeniu remanentu księgowy najprawdopodobniej poprosi Cię o dostarczenie skanu podpisanego spisu z natury na dzień 31 grudnia 2021 r. lub oświadczenia, że wartość remanentu wyniosła zero.

 

Gwoli uściślenia, Ci z Was, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych w ramach najmu prywatnego, nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury.

 

Ryczałtowcy, zarówno w ramach najmu prywatnego, jak i działalności gospodarczej też nie mają tego obowiązku.

Zeznanie roczne przy współpracy z biurem rachunkowym

Sporządzenie i elektroniczna wysyłka zeznania rocznego są zazwyczaj w cenie obsługi biura rachunkowego, o ile składają się na nie wyłącznie elementy wynikające z umowy o świadczenie usług księgowych.

 

W sytuacji gdy w zeznaniu rocznym (najczęściej PIT-36) należy uwzględnić dodatkowe źródła przychodów, dochody małżonka, odliczenia, itp., wtedy sporządzenie takiego zeznania powinno być traktowane jako odrębna usługa. Jej koszt zapewne będzie uzależniony m.in. od liczby formularzy PIT-11, typów ulg oraz potrzebnych nakładów pracy.

 

Gdybyś zdecydował się na sporządzenie i złożenie zeznania rocznego we własnym zakresie, należy poinformować o tym fakcie księgowego, od którego zapewne otrzymasz wszelkie informacje dotyczące tego, jakie dane powinny zostać uwzględnione w Twoim zeznaniu, w związku z rozliczaną przez biuro rachunkowe działalnością gospodarczą lub najmem prywatnym.

 

Poniżej przypomnienie terminów na złożenie niektórych zeznań rocznych.

 

 • Do 28 lutego 2022 r. – PIT-28
 • Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia 2022 r. przypada na sobotę) – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

 

Uściślić należy, że sporządzenie zeznań niemających związku z obsługą księgową wynikającą z umowy między Tobą a biurem rachunkowym powinno być traktowane jako odrębna usługa.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe są sporządzane w strukturze logicznej JPK_SF i podpisywane tylko w formie elektronicznej.

 

Oznacza to obowiązek sporządzenia i elektronicznego podpisania sprawozdania finansowego w terminie do końca marca 2022 r., w przypadku tych podmiotów, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

 

Warto mieć na uwadze, że pomimo sześciomiesięcznego terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, licząc od dnia bilansowego, termin na jego sporządzenie jest trzymiesięczny.

 

Spółki prawa handlowego prowadzące księgi rachunkowe nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym, gdyż zamieszczenie sprawozdania finansowego w elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych spowoduje ich automatyczne przesłanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

 

Nadmienić jednak należy, że sprawozdanie finansowe do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) muszą jednak złożyć:

 

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, w terminie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za dany rok,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe, w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wybór/zmiana formy opodatkowania

Na przełomie roku powinieneś rozważyć czy obecna forma opodatkowania będzie dla Ciebie korzystna w roku następnym. Więcej informacji na temat wyboru formy opodatkowania w ramach działalności gospodarczej znajdziesz w artykule Skala czy liniowy? A może ryczałt?.

 

Pragnę Cię poinformować, że stworzyliśmy kalkulator podatkowy Polskiego Ładu. W kalkulatorze możesz policzyć efektywny podatek oraz ile zostanie Ci „w kieszeni” po opodatkowaniu w ramach różnych form opodatkowania, jak i przy prowadzeniu biznesu w ramach różnych form działalności. Jeśli chcesz otrzymać kalkulator, zapisz się na newsletter.

 

Jeśli uznasz, że warto dokonać zmiany formy, poniżej znajdziesz cenne informacje.

 

Wyboru, jak i zmiany formy opodatkowania można dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego.

 

Niemniej, wybierając ryczałt w ramach źródła przychodów „najem prywatny”, jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu, czas na wybór tej formy opodatkowania jest do końca lutego następnego roku. W takiej sytuacji wyboru ryczałtu można dokonać poprzez złożenie w terminie zeznania PIT-28. Pamiętaj, że w najmie prywatnym za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu.

 

Powyższe oznacza, że w praktyce, większość z nas będzie miała czas na dokonanie zmiany formy opodatkowania do 21 lutego 2022 r. (20 lutego 2022 r. przypada na niedzielę).

 

W razie podjęcia decyzji o zmianie formy opodatkowania powinieneś w odpowiednim terminie złożyć:

 

 • wniosek CEIDG-1 w trybie aktualizacji, gdy prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Wniosek CEIDG-1 możesz złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy lub elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
 • oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w przypadku prowadzenia spółki osobowej, niebędącej podatnikiem CIT,
 • w najmie prywatnym wyboru ryczałtu dokonuje się poprzez pierwszą w danym roku wpłatę ryczałtu.

 

Warto mieć na uwadze, iż składając w różnych instytucjach dokumenty w formie papierowej, mające związek z obsługą Ciebie lub Twojej spółki przez biuro rachunkowe, należy je wydrukować i podpisać w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien zostać złożony, a drugi pozostać w Twojej dokumentacji. Na Twoim egzemplarzu powinno widnieć potwierdzenie przyjęcia dokumentu w formie prezentaty (pieczątki z datą wpływu), a biuro rachunkowe powinno otrzymać skan.

 

W razie wysyłki dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, powinieneś dostarczyć księgowemu skan wysłanych w kopercie dokumentów oraz skan potwierdzenia nadania.

 

W sytuacji złożenia dokumentów drogą elektroniczną, należy je dostarczyć księgowemu wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Wybór metody wpłacania zaliczek

O wyborze metody wpłacania zaliczek powiadamia się fiskusa w zeznaniu podatkowym za dany rok, czyli dopiero w następnym roku.

 

W przypadku wyboru zaliczek kwartalnych lub uproszczonych, podatnicy informują naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym. Nasuwa się wniosek, że niezaznaczenie wyboru zaliczki kwartalnej bądź uproszczonej skutkuje wyborem wpłacania zaliczek w trybie miesięcznym.

 

Więcej informacji o zaliczkach uproszczonych znajdziesz w artykule Jak legalnie obniżyć zaliczki na podatek dochodowy?.

 

Wspomnieć należy, że w tzw. najmie prywatnym jedynie w przypadku rozliczania się ryczałtem można opłacać zaliczki w trybie kwartalnym. Istnieje jednak pewne ograniczenie. Otrzymane przychody opodatkowane ryczałtem w poprzednim roku nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Zwolnienie z VAT

Artykuł Kiedy opłaca się być vatowcem? tłumaczy, kiedy warto być podatnikiem VAT czynnym, a kiedy zwolnionym.

 

Jeśli uznasz, że warto powrócić do zwolnienia z VAT ze względu na obrót i masz do tego prawo, pamiętaj o złożeniu formularza VAT-R. Co ważne, można to zrobić także w trakcie roku podatkowego. Niemniej, przełom roku może być dobrym momentem na tę decyzję. Przypominamy, że powrót do zwolnienia może oznaczać konieczność dokonania korekty VAT w wyniku zmiany przeznaczenia towarów lub składników majątku.

Inne istotne kwestie podatkowe związane z przełomem roku

Jesteśmy świadkami największej od kilkudziesięciu lat reformy podatkowej. Najistotniejsze z naszego punktu widzenia zmiany opisaliśmy w artykule Nowy Polski Ład w podatkach, do którego lektury zachęcamy.

 

Pragnę Cię jeszcze poinformować, że Polski Ład z punktu widzenia inwestora w nieruchomości został opisany na zaprzyjaźnionym blogu mojego wspólnika: Wynajmistrz.

 

W naszej ocenie warto jeszcze w 2021 r. rozważyć rozpoczęcie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, licząc na poszanowanie konstytucyjnej zasady ochrony praw słusznie nabytych.

 

Warto też rozważyć wprowadzenie używanych środków trwałych do ewidencji w jednoosobowej działalności gospodarczej jeszcze w 2021 r. ze względu na to, że możemy je wprowadzić po cenie nabycia (która często jest wyższa od aktualnej wartości rynkowej). Od 2022 r. wartość początkową będziemy ustalali według aktualnej wartości rynkowej, jeśli będzie ona niższa od ceny nabycia.

 

Jeśli ktoś jeszcze nie zapłacił składek ZUS za grudzień 2021 r. przed końcem roku, warto aby to zrobił celem odliczenia składki zdrowotnej od podatku w rozliczeniu za grudzień na zasadach obowiązujących w 2021 roku.

 

Ze względu na znaczące podwyższenie od 2022 r. kwoty wolnej od podatku, jak i kwoty zmniejszającej podatek, pracownicy prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub rozliczający się z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, powinni upewnić się, że pracodawca nie pomniejsza im zaliczek na podatek dochodowy.

 

Na dzień publikacji tego artykułu nie znamy ostatecznego stanowiska odnośnie do uwzględniania różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli nie będzie można ich uwzględniać na gruncie ZUS, wtedy zapewne wielu przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym będzie rozważało stosowanie metody memoriałowej dla celów prowadzenia KPiR. Niemniej z podjęciem takiej decyzji warto się jeszcze wstrzymać, gdyż o zmianie metody z uproszczonej na memoriałową lub odwrotnie nie trzeba informować organu podatkowego. Miejmy nadzieję, że ta kwestia zostanie rozstrzygnięta zanim biura rachunkowe będą rozliczały przedsiębiorcom styczeń 2022 r.

Autor wpisu: Marek Golec
Autor bloga MistrzPodatkow.pl oraz książki "Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi". Współwłaściciel kancelarii księgowo-podatkowej działającej pod markami Mistrz Podatków i Wynajmistrz. Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy, który oprócz posiadania ogromnej wiedzy podatkowej jest przedsiębiorcą. Rozumie biznesy klientów oraz uczestników szkoleń. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem.

Zapisz się na newsletter i otrzymaj darmowe materiały

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kalkulator Polskiego Ładu 2.0.
 • Kalkulator pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek dla różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Będziesz mógł pobrać trzy pierwsze rozdziały mojej książki ,Jak oszczędzić na podatkach i nie podpaść fiskusowi’.
 • Książkę napisałem z myślą o aktualnych i przyszłych przedsiębiorcach, którzy chcą bezpiecznie optymalizować podatki i zwiększyć zyski.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki 0

Uważaj na utratę 9% CIT

Przekształcenie z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. doprowadzi do utraty prawa do 9% CIT przez pierwsze dwa lata działalności spółki. Tak się natomiast nie stanie w przypadku...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy 0

Czym jest podatek inflacyjny i jak się przed nim chronić?

W porządku prawnym nie występuje pojęcie podatku inflacyjnego, jednak wiele osób rozumiejących ekonomię uważa, że inflacja jest ukrytym podatkiem. Z tego powodu, na...

AUTOR: Marek Golec
Podatek dochodowy VAT 2

Uważaj na limity płatności

Uważaj, aby księgowy lub organ podatkowy nie uświadomili Ci, że nie masz prawa do kosztów. W pewnych przypadkach możesz narazić się na odpowiedzialność solidarną za VAT Twojego kontrahenta, odpowiedzialność...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 1. Mateusz pisze:

  Witam. Zastanawia mnie co w sytuacji, gdy małżonkowie chcą się rozliczać wspólnie, oboje są na etacie a mąż ma dodatkowo DG. Czy w takiej sytuacji ich obie kwoty wolne idą zgodnie z zasadą pierwszeństwa na wykorzystanie w DG. Jeśli dochód z DG nie będzie tak duży, żeby wykorzystać całe odliczenie kwoty wolnej to w PIT rocznym małżonkowie będą mieli to zwrócone po rozliczeniu PIT rocznego czy już przepada bezpowrotnie mimo, że odliczenia nie zostały wykorzystane w pełni w DG? Swoją drogą świetny artykuł pozwoli mi się lepiej przygotować do tych zmian 🙂 🙂

  • Marek pisze:

   Mateusz, zakładam, że żona złożyła u pracodawcy PIT-2 a mąż nie składał PIT-2 lub go wycofał. W takich okolicznościach tylko u męża pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczki na PIT o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (425 zł). Różnica będzie wyrównana na poziomie zeznania rocznego. PS Dziękuję za pozytywną opinię na temat artykułu.