fbpx
AUTOR: Marek Golec

Obowiązki przedsiębiorców na przełomie 2020 i 2021

Celem tego artykułu jest poinformowanie o:

 • kwestiach związanych z zamknięciem roku podatkowego,
 • możliwości zmiany formy opodatkowania,
 • możliwości zmiany metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
 • istotnych zmianach w przepisach podatkowych.

Obowiązki związane z zamknięciem roku

Dokumenty dotyczące 2020 r.

Pragnę zwrócić Twoją uwagę na to, że dokumenty dotyczące 2020 r. powinieneś dostarczyć do biura rachunkowego w terminie przekazania dokumentów za grudzień 2020 r., czyli na początku stycznia 2021 r.

 

W razie ich dostarczenia w późniejszym terminie, nie będą one mogły być zaksięgowane w kolejnych miesiącach, tj. już w 2021 r.

 

W związku z powyższym, w Twoim interesie jest dostarczenie kompletu dokumentów za grudzień Twojemu biuru rachunkowemu, abyś nie stracił kosztów, bądź uniknął zbędnego korygowania rozliczeń.

Spis z natury na 31 grudnia

Podatnicy rozliczający się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: KPiR) są zobligowani do sporządzenia na dzień 31 grudnia remanentu, czyli spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Wyceny należy dokonać w terminie do 14 stycznia.

 

U podatników, którzy nie prowadzą działalności handlowej, produkcyjnej lub nie wykorzystują w swojej działalności materiałów w celu świadczenia usług (np. usługi budowlane), wartość remanentu zapewne będzie zerowa. Niemniej, mimo zerowej wartości spisu z natury, i tak należy go uwzględnić w KPiR.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kurs Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Kalkulator podatkowy POLSKIEGO ŁADU, który pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek w ramach różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Kurs składa się z czterech lekcji, w których wiedza jest przekazana w przyjemny i przystępny sposób.
 • Kalkulator i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

W razie prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej lub takiej, w której wykorzystywane są materiały do wykonania usługi (np. usługi budowlane), należy wykazać w spisie z natury towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, które były na stanie firmy na dzień 31 grudnia.

 

Wyceny dokonuje się w oparciu o cenę zakupu lub wartość rynkową, jeśli jest ona niższa od ceny zakupu.

 

W razie gdy sporządzenie spisu z natury Ciebie dotyczy, poproś księgowego o jego wzór. Księgowy powinien być pomocny przy wypełnieniu tego dokumentu od strony formalnej, jednakże pamiętaj, że to Ty wiesz co jest na stanie firmy.

 

Po sporządzeniu remanentu księgowy najprawdopodobniej poprosi Cię o dostarczenie skanu podpisanego spisu z natury na dzień 31 grudnia 2020 r. lub oświadczenia, że wartość remanentu wyniosła zero.

 

Gwoli uściślenia, Ci z Was, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych w ramach najmu prywatnego, nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury, gdyż KPiR w najmie prywatnym ewentualnie prowadzi się pomocniczo.

Zeznanie roczne przy współpracy z biurem rachunkowym

Sporządzenie i elektroniczna wysyłka zeznania rocznego są zazwyczaj w cenie obsługi biura rachunkowego, jeśli składają się na nie wyłącznie elementy wynikające z umowy o świadczenie usług księgowych.

 

W sytuacji gdy w zeznaniu rocznym (najczęściej PIT-36) należy uwzględnić dodatkowe źródła przychodów, dochody małżonka, odliczenia, itp., wtedy sporządzenie takiego zeznania powinno być traktowane jako odrębna usługa. Jej koszt zapewne będzie uzależniony m.in. od liczby formularzy PIT-11, typów ulg oraz potrzebnych nakładów pracy.

 

Gdybyś zdecydował się na sporządzenie i złożenie zeznania roczne we własnym zakresie, należy poinformować o tym fakcie księgowego, od którego zapewne otrzymasz wszelkie informacje dotyczące tego, jakie dane powinny zostać uwzględnione w Twoim zeznaniu, w związku z rozliczaną przez biuro rachunkowe działalnością gospodarczą lub najmem prywatnym.

 

Poniżej przypomnienie terminów na złożenie niektórych zeznań rocznych.

 • Do 1 marca 2021 r. (28 lutego 2021 r. przypada na niedzielę) – PIT-28
 • Do 30 kwietnia 2021 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

 

Uściślę, że sporządzenie zeznań niemających związku z obsługą księgową wynikającą z umowy między Tobą a biurem rachunkowym powinno być traktowane jako odrębna usługa.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe są sporządzane w strukturze logicznej JPK_SF i podpisywane tylko w formie elektronicznej.

 

Oznacza to obowiązek sporządzenia i elektronicznego podpisania sprawozdania finansowego w terminie do końca marca 2021 r., w przypadku tych podmiotów, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Wyjątkowo, w przypadku spółek komandytowych, ze względu na objęcie ich podatkiem CIT, możliwe jest niesporządzanie sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2020 r. a dopiero na 30 kwietnia 2021 r. Więcej informacji odnośnie tej kwestii znajdziesz tutaj.

 

Warto mieć na uwadze, że pomimo sześciomiesięcznego terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, licząc od dnia bilansowego, termin na jego sporządzenie jest trzymiesięczny.

 

Spółki prawa handlowego prowadzące księgi rachunkowe nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym, gdyż zamieszczenie sprawozdania finansowego w elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych spowoduje ich automatyczne przesłanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

 

Nadmienić jednak należy, że sprawozdanie finansowe do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) muszą złożyć:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, w terminie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za dany rok,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe, w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wybór/zmiana formy opodatkowania

Na przełomie roku powinieneś rozważyć czy obecna forma opodatkowania będzie dla Ciebie korzystna w roku następnym. Więcej informacji na temat wyboru formy opodatkowania w ramach działalności gospodarczej znajdziesz tutaj.

 

Jeśli uznasz, że warto dokonać zmiany formy, poniżej znajdziesz cenne informacje.

 

Wyboru, jak i zmiany formy opodatkowania można dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym, albo do końca roku, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego. Powyższe terminy nie dotyczą karty podatkowej. Jeśli chcesz przejść na kartę podatkową, informację o warunkach i terminach znajdziesz tutaj.

 

Niemniej, wybierając ryczałt w ramach źródła przychodów „najem prywatny”, jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu, czas na wybór tej formy opodatkowania jest do końca lutego następnego roku. W takiej sytuacji wyboru ryczałtu można dokonać poprzez złożenie w terminie zeznania PIT-28.

 

Powyższe oznacza, że w praktyce, większość z Was będzie miała czas na dokonanie zmiany formy opodatkowania do 20 lutego 2021 r.

 

W razie podjęcia decyzji o zmianie formy opodatkowania powinieneś w odpowiednim terminie złożyć:

 • wniosek CEIDG-1 w trybie aktualizacji, gdy prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej. Wniosek CEIDG-1 możesz złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy/Miasta/Dzielnicy lub elektronicznie, korzystając z profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
 • oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w przypadku prowadzenia spółki osobowej, niebędącej podatnikiem CIT.

 

Warto mieć na uwadze, iż składając w różnych instytucjach dokumenty w formie papierowej, mające związek z obsługą Ciebie lub Twojej spółki przez biuro rachunkowe, należy je wydrukować i podpisać w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz powinien zostać złożony, a drugi pozostać w Twojej dokumentacji. Na Twoim egzemplarzu powinno widnieć potwierdzenie przyjęcia dokumentu w formie prezentaty (pieczątki z datą wpływu), a biuro rachunkowe powinno otrzymać skan.

 

W razie wysyłki dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, powinieneś dostarczyć księgowemu skan wysłanych w kopercie dokumentów oraz skan potwierdzenia nadania.

 

W sytuacji złożenia dokumentów drogą elektroniczną, należy je dostarczyć księgowemu wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Wybór metody wpłacania zaliczek

O wyborze metody wpłacania zaliczek powiadamia się fiskusa w zeznaniu podatkowym za dany rok, czyli dopiero w następnym roku.

 

W przypadku wyboru zaliczek kwartalnych lub uproszczonych, podatnicy informują naczelnika urzędu skarbowego o wyborze takiej metody zaznaczając stosowną pozycję w zeznaniu rocznym. Nasuwa się wniosek, że niezaznaczenie wyboru zaliczki kwartalnej bądź uproszczonej skutkuje wyborem wpłacania zaliczek w trybie miesięcznym.

 

Więcej informacji o zaliczkach uproszczonych znajdziesz tutaj.

 

Wspomnieć należy, że w tzw. najmie prywatnym jedynie w przypadku rozliczania się ryczałtem można opłacać zaliczki w trybie kwartalnym. Istnieje jednak pewne ograniczenie. Otrzymane przychody opodatkowane ryczałtem w poprzednim roku nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Istotne zmiany w przepisach podatkowych

Pod koniec 2020 oraz na przełomie 2020 i 2021 byliśmy świadkami wielu zmian w przepisach podatkowych. Niektóre z nich opisaliśmy w formie artykułów, do których odniesienia znajdziesz poniżej.

 

Ryczałt 2021 – istna rewolucja

Nowy Jednolity Plik Kontrolny

Slim VAT – jakie uproszczenia od 2021 r.?

Dla kogo 9% CIT w 2021 r.?

Spółki komandytowe i niektóre jawne opodatkowane CIT

 

Ponadto, warto jeszcze wspomnieć, że od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające wykonanie dzieła mają obowiązek informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Dane o zawartych przez płatników umowach o dzieło będą ewidencjonowane na kontach płatników w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS (KSI ZUS). Ponadto ZUS będzie udostępniał informację dotyczącą tych umów Krajowej Administracji Skarbowej.

Autor wpisu: Marek Golec
Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy (numer wpisu 13709). Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem. Rozumie biznesy klientów i uczestników szkoleń.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kurs Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Kalkulator podatkowy POLSKIEGO ŁADU, który pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek w ramach różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Kurs składa się z czterech lekcji, w których wiedza jest przekazana w przyjemny i przystępny sposób.
 • Kalkulator i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Samochody Spółki VAT ZUS 35

Wybierz okładkę do książki o podatkach dla przedsiębiorców

Czy chciałbyś dowiedzieć się, jak w legalny sposób zaoszczędzić na podatkach? Jeśli tak, to chętnie Ci w tym pomogę.   Już wkrótce ukaże się moja pierwsza książka: ‘JAK OSZCZĘDZIĆ NA PODATKACH I...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki ZUS 13

Nowy Polski Ład w podatkach

Zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oznacza dodatkową daninę nałożoną nawet na tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. Zatem z jednej strony podwyższa się kwotę wolną...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki VAT ZUS 2

Optymalizacja spółki z o.o.

Poznaj aż 9 legalnych sposobów na zmniejszenie podwójnego opodatkowania i przekonaj się, że efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy może być niższy niż...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *