fbpx
AUTOR: Marek Golec

Co wybrać w Polskim Ładzie? Działalność czy spółkę? A jak spółkę, to którą?

Formy działalności gospodarczej w Polsce

Aby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, w pierwszej kolejności należy zdobyć informacje na temat różnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pomoże nam w tym poniższa grafika i jej dalsze omówienie oraz przeanalizowanie pod kątem:

 

 • form opodatkowania,
 • ZUS,
 • ksiąg podatkowych,
 • VAT,
 • odpowiedzialności.

 

W niektórych przypadkach, przy prowadzeniu działalności zarobkowej można nie rejestrować pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczać się jako osoba prywatna. Taka sytuacja ma miejsce np. przy wynajmie nieruchomości, handlu akcjami czy walutami wirtualnymi. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca przewidział odrębne od działalności gospodarczej źródła przychodów. Przy omawianiu działalności zarobkowej osoby prywatnej skoncentrujemy się na osobie wynajmującej nieruchomości.

 

Przechodząc do właścicieli firm, mogą oni je prowadzić w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych. Tutaj należy pamiętać, że firma to Ty. Twoja działalność gospodarcza nie ma bytu prawnego. To Ty jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dlatego w jej nazwie musi być Twoje imię i nazwisko. Często przedsiębiorcy pytają czy można prowadzić kilka działalności gospodarczych. Odpowiedź brzmi „tak i nie”. Mianowicie, można prowadzić tylko jedną indywidualną działalność gospodarczą, co prawda, w ramach której można zajmować się wieloma rodzajami działalności.

 

Natomiast oprócz prowadzenia jednej indywidualnej działalności gospodarczej można prowadzić wiele działalności w formie spółek lub być ich udziałowcem albo akcjonariuszem.

 

Spółki dzielimy na spółkę cywilną i spółki prawa handlowego. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w ustawie – Kodeks cywilny, natomiast przepisy dotyczące spółek prawa handlowego zawiera ustawa – Kodeks spółek handlowych.

 

Spółka cywilna w odróżnieniu od spółek prawa handlowego nie posiada podmiotowości. To nie ona prowadzi działalność gospodarczą tylko jej wspólnicy. Jest to de facto umowa co najmniej dwóch osób. Jej majątek stanowi współwłasność łączną jej wspólników, czyli tak samo jak u małżonków, między którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W przypadku spółek prawa handlowego, mają one podmiotowość i to właśnie spółka jest przedsiębiorcą. Spółki prawa handlowego dzielimy na spółki osobowe i kapitałowe.

 

Kodeks spółek handlowych wskazuje, że są cztery spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna oraz trzy spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna i prosta spółka akcyjna, która pojawiła się w naszym systemie prawnym od 1 lipca 2021 r.

Formy opodatkowania w ramach różnych form działalności

Przyjrzyjmy się jak wygląda opodatkowanie podatkiem dochodowym w przypadku różnych form działalności.

Jedną z form opodatkowania działalności zarobkowej polegającej na wynajmie jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ramach tej formy podstawą opodatkowania jest przychód. Stawka podatku wynosi 8,5% do 100 tys. zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł. Drugą formą opodatkowania najmu są zasady ogólne, czyli skala podatkowa. Według ustawy nowelizującej wprowadzającej podatkowy Polski Ład jeszcze w 2022 r. będzie można rozliczać najem w ramach tej formy opodatkowania. Natomiast od 2023 r. zasady ogólne w najmie prywatnym mają zniknąć. Pojawia się pytanie co z konstytucyjną zasadą ochrony praw słusznie nabytych w przypadku podatników, którzy dotychczas rozliczali się według tej formy opodatkowania. W ocenie autora powinni oni móc kontynuować rozliczanie się według skali podatkowej, tak jak będzie to miało miejsce w przypadku kartowiczów, o czym za chwilę. Ponadto nasuwa się wniosek, że podatek dochodowy coraz bardziej zaczyna przypominać podatek przychodowy.

 

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej można rozliczać się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem, który został bardzo zliberalizowany od 2021 r. lub w formie karty podatkowej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przepisy podatkowego Polskiego Ładu przewidują, że kartą podatkową w 2022 r. będą mogły opodatkowywać się jedynie osoby, które wybrały tę formę opodatkowania przed 2022 r. Innymi słowy, od 2022 r. nie będzie można wybrać tej formy opodatkowania.

 

Zastanawiające jest dlaczego prawodawca pozostawia możliwość kontynuowania rozliczania się w formie karty podatkowej w przypadku tych podatników, którzy przed Polskim Ładem tę formę wybrali a nie daje takiej możliwości podatnikom rozliczającym najem na zasadach ogólnych. Wniosek jaki się nasuwa jest taki, że ze względu na niespójność w podejściu prawodawcy do kartowiczów i wynajmujących rozliczających się na skali, wynajmujący zostali postawieni w gorszej sytuacji.

 

Prowadząc spółkę cywilną podatek dochodowy jest rozliczany na poziomie wspólnika a nie na poziomie spółki. W praktyce jest rozliczany tak samo jak w jego indywidualnej działalności gospodarczej, jeśli ją prowadzi. Jednak przepisy pozwalają na rozliczanie się np. z indywidualnej działalności gospodarczej podatkiem liniowym a z tytułu bycia wspólnikiem spółki cywilnej ryczałtem lub odwrotnie.

 

To samo dotyczy spółki jawnej. Możliwy jest również wariant, że w ramach jednej spółki został wybrany ryczałt a w ramach drugiej podatek liniowy. Co istotne, z tytułu bycia wspólnikiem spółki partnerskiej nie można wybrać ryczałtu.

 

Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest inny podmiot niż osoba fizyczna, np. spółka z o.o., będzie ona rozliczała CIT z tytułu bycia wspólnikiem w spółce cywilnej. Analogicznie sytuacja wygląda w spółce jawnej. Odnośnie do spółki partnerskiej, jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, więc nie wystąpi tutaj kwestia rozliczania CIT u wspólnika.

 

I jeszcze jeden bardzo ważny komentarz w sprawie spółki jawnej. Jeżeli jej wspólnikiem jest inna osoba niż osoba fizyczna np. spółka z o.o., wtedy przy niedopełnieniu pewnych formalności spółka jawna do końca swojego istnienia będzie podatnikiem CIT, bez możliwości skorzystania z podatku estońskiego.

 

Natomiast spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne opodatkowane są według stawki CIT 9% lub 19%. Od 2022 r. wszystkie z tych pięciu spółek przy spełnieniu warunków mogą wejść w reżim tzw. estońskiego CIT.

 

Zaznaczam, że na grafice zostały wskazane stawki podatku dochodowego. Wysokość danin publicznych w niektórych przypadkach jest dużo wyższa ze względu na ZUS, zwłaszcza bardzo podwyższoną i nieodliczalną od 2022 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

ZUS

Przyjrzyjmy się jak wygląda kwestia ZUS w różnych formach działalności.

 

Składki ZUS należy osobno rozpatrywać przez pryzmat ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych. Przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne często występuje Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

 

W przypadku tzw. najmu prywatnego ZUS nie występuje.

 

Prowadząc w 2022 r. indywidualną działalność gospodarczą lub jako wspólnik spółki cywilnej, składkę zdrowotną będziemy opłacali w zależności od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. W każdym przypadku ta składka będzie nieodliczalna.

 

Rozliczając się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9% dochodu. U liniowców stawka składki zdrowotnej będzie niższa – 4,9% dochodu. Jeśli jednak przedsiębiorca poniesie stratę lub osiągnie niski dochód, składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł. Co więcej, w przypadku nadpłaty składek, przedsiębiorca będzie miał czas do końca maja następnego roku na zawnioskowanie o zwrot. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

Ryczałtowcy będą opłacali składkę zdrowotną w następujących wysokościach:

 

 • ok. 300 zł (podstawa to 60% przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał poprzedniego roku) dla przychodu do 60 tys. zł,
 • ok. 500 zł (podstawa to 100% przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał poprzedniego roku) dla przychodu do 300 tys. zł,
 • ok. 900 zł (podstawa to 180% przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał poprzedniego roku) dla przychodu powyżej 300 tys. zł.

 

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, która ma być przyjęta za podstawę wyliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne u ryczałtowców na dzień tworzenia niniejszej publikacji nie jest jeszcze znana, stąd zostały podane szacunkowe kwoty.

 

Co ważne, podane powyżej wysokości składek są miesięczne a przychody sumuje się od początku roku.

 

Można wywnioskować, że u ryczałtowców często będą występowały niedopłaty ze względu na sukcesywne wchodzenie w kolejne przedziały przychodowe. Niedopłaty będą regulowane w pierwszym kwartale kolejnego roku.

 

Kartowicze będą opłacali składkę zdrowotną w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 270 zł.

 

W spółce jawnej i partnerskiej składka zdrowotna będzie wyliczana tak samo jak w działalności gospodarczej. Dochody czy przychody będą sumowane ze wszystkich działalności, tj. prowadzonych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej czy partnerskiej. Od sumy tych dochodów, bądź przychodów będzie obliczana składka zdrowotna.

 

Natomiast w spółce komandytowej składka zdrowotna będzie zryczałtowana. Jej miesięczna wysokość to ok. 500 zł. Podstawą będzie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na dzień tworzenia niniejszej publikacji podstawa nie jest jeszcze znana, stąd zastała przyjęta szacunkowa kwota.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kurs Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Kalkulator podatkowy POLSKIEGO ŁADU, który pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek w ramach różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Kurs składa się z czterech lekcji, w których wiedza jest przekazana w przyjemny i przystępny sposób.
 • Kalkulator i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Przejdźmy do omówienia składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Z opłacania niskich składek mogą skorzystać podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Tymi podmiotami są osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze oraz osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych. W celu skorzystania z niskiego ZUS ważne jest, żeby te osoby w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej, jak również nie wykonywały działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli warunki do skorzystania z niskiego ZUS są spełnione, przez pierwsze sześć pełnych miesięcy, czyli de facto siedem miesięcy można skorzystać z ulgi na start i nie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Za zwrotem „pełnych miesięcy” kryje się odpowiedź dlaczego wiele osób zakłada działalność gospodarczą drugiego a nie pierwszego dnia miesiąca.

 

Następnie przez 24 miesiące nowemu przedsiębiorcy przysługuje korzystanie z preferencyjnego ZUS. Po tym okresie opłacane są pełne składki, chyba że indywidualny przedsiębiorca lub wspólnik spółki cywilnej będzie spełniał warunki do skorzystania z ulgi Mały ZUS plus.

 

Wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych opłacają pełne składki. Jest jednak wyjątek od tej reguły. Jeżeli wspólnik jednej z wymienionych spółek najpierw założy indywidualną działalność gospodarczą a później zostanie założona spółka jawna, partnerska lub komandytowa i w ramach indywidualnej działalności gospodarczej przedsiębiorca skorzysta z preferencyjnego ZUS, to wtedy będzie mu przysługiwała preferencja przez pełne 24 miesiące. Uwaga, wspólnik straci prawo do preferencji, jeśli założy jedną z tych spółek, w okresie korzystania z ulgi na start np. w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, dlatego w takiej sytuacji lepiej z tej ulgi nie korzystać i zarejestrować się do preferencyjnego ZUS.

 

Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i akcyjnej nie płacą ZUS. Osobnym zagadnieniem jest składka zdrowotna od wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

 

Jeżeli jednak wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. jest osoba fizyczna, wtedy ta osoba co do zasady będzie opłacała pełny ZUS. Przy prowadzeniu prostej spółki akcyjnej pełny ZUS też może wystąpić, w przypadku akcjonariusza wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

 

Składka zdrowotna w takich okolicznościach będzie zryczałtowana. Jej miesięczna wysokość w 2022 r. to ok. 500 zł. Podstawą będzie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na dzień tworzenia niniejszej publikacji podstawa nie jest jeszcze znana, stąd zastała przyjęta szacunkowa kwota.

Księgi podatkowe

Przechodząc do kwestii prowadzenia ksiąg podatkowych, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową polegającą na wynajmie nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Może natomiast pomocniczo prowadzić te ewidencje.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej czy partnerskiej, księgowość co do zasady jest uproszczona. Prowadzi się podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jeżeli formą opodatkowania jest ryczałt, zamiast podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzi się ewidencję przychodów.

 

Mało kto dobrowolnie decyduje się na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jeżeli przychody przekroczą 2 000 000 euro (w tym przypadku jest to kwota netto) lub wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej jest kto inny niż osoba fizyczna np. inna spółka, wtedy należy prowadzić pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe.

 

Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i akcyjne prowadzą księgi rachunkowe.

VAT

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. W myśl ustawy o VAT osoba fizyczna zajmująca się wynajmem prowadzi działalność gospodarczą, pomimo że nie musi jej rejestrować. To bardzo ważne również z punktu widzenia przedsiębiorcy, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i wynajmuje np. nieruchomość, nawet jeśli ten wynajem rozlicza na gruncie podatku dochodowego w źródle przychodów, którym jest tzw. najem prywatny.

 

Taki podatnik, jeżeli jest zwolniony z VAT ze względu na obrót do 200 tys. zł rocznie, powinien być świadomy, że obrót z wynajmu wlicza mu się do limitu, bo podatnikiem na gruncie podatku od towarów i usług jest on, jako osoba fizyczna a nie jego działalność gospodarcza.

 

Jeśli jednak jest on czynnym podatnikiem VAT, to ma on obowiązek uwzględniać obrót zwolniony z tytułu wynajmu w swoim Jednolitym Pliku Kontrolnym. Natomiast nie każdy wynajem jest zwolniony z VAT. Jeśli jest to np. wynajem lokalu usługowego, wtedy taki podatnik musi rozliczać VAT z tytułu tego najmu.

 

Tytułem podkreślenia, NIP jest nadawany osobie fizycznej a nie jednoosobowej firmie przedsiębiorcy.

 

Co ciekawe, spółka cywilna, która nie ma podmiotowości jest traktowana jako osobny podatnik VAT i ma swój NIP. Każda inna spółka też jest osobnym podatnikiem VAT.

 

Tak więc, jeżeli ktoś jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi ze wspólnikiem np. spółkę jawną lub spółkę z o.o., to ta spółka oprócz osobnego NIP ma osobny limit w podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, może korzystać ze zwolnienia, jeśli jej ono przysługuje, pomimo że jej wspólnik jest czynnym podatnikiem VAT. Równie dobrze ta spółka może być tzw. vatowcem. W tej sytuacji będzie się rozliczać z tego podatku osobno od jej wspólników.

Odpowiedzialność

Przy prowadzeniu biznesu bardzo ważna jest kwestia zarządzania ryzykiem i odpowiedzialnością. Majątek powinno się oddzielać od ryzyka. Co do form prowadzenia działalności gospodarczej, bezpieczne biznesy, w ramach których dodatkowo np.:

 

 • nie zawieramy długoterminowych umów,
 • nie zawieramy umów z wysokimi karami umownymi,
 • nie zatrudniamy pracowników,

 

w ocenie autora można ze spokojem prowadzić w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jawnej, co też po wprowadzeniu Polskiego Ładu nie zawsze musi być opłacalne. Natomiast ryzykowne przedsięwzięcia powinno prowadzić się w ramach na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

Wynika to z faktu, że w przypadku firmy osoby fizycznej ta osoba odpowiada całym swoim majątkiem. W przypadku spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie. W spółce jawnej i partnerskiej najpierw odpowiada spółka, ale ta ochrona jest praktycznie żadna. Jeżeli nie można pokryć zobowiązań z majątku spółki, to wspólnicy odpowiadają solidarnie. Przy czym w spółce partnerskiej, która jest przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody, za błędy w sztuce odpowiada ten wspólnik który te błędy popełnił. W spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej odpowiedzialność ponosi ten wspólnik, który jest komplementariuszem.

 

Natomiast w spółkach kapitałowych jest zasada, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, wtedy członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie, czyli w ciągu 30 dni od stwierdzenia niewypłacalności, zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Kalkulator podatkowy

Na koniec pragnę Cię poinformować, że stworzyliśmy kalkulator podatkowy, uwzględniający podatkowy Polski Ład. W kalkulatorze możesz policzyć efektywny podatek oraz ile zostanie Ci „w kieszeni” po opodatkowaniu przy prowadzeniu biznesu w ramach różnych form działalności. Jeśli chcesz otrzymać kalkulator, zapisz się na newsletter.

Autor wpisu: Marek Golec
Absolwent ekonomii i finansów międzynarodowych uczelni Université Sorbonne Paris Nord we Francji. Doradca podatkowy (numer wpisu 13709). Oprócz ogromnej wiedzy podatkowej inwestuje w nieruchomości i jest przedsiębiorcą. Co ważne, mówi o podatkach naprawdę prostym językiem. Rozumie biznesy klientów i uczestników szkoleń.

Podaj Twój adres e-mail i otrzymaj kurs Mistrzostwa Podatkowego

 • W ramach subskrypcji mojego newslettera otrzymasz kurs Mistrzostwa Podatkowego.
 • Bonus: Kalkulator podatkowy POLSKIEGO ŁADU, który pomoże Ci wyliczyć efektywny podatek w ramach różnych form prowadzenia działalności gospodarczej (JDG, sp. z o.o., sp.k. czy S.K.A.).
 • Kurs składa się z czterech lekcji, w których wiedza jest przekazana w przyjemny i przystępny sposób.
 • Kalkulator i kurs pomogą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy w taki sposób, że fiskus da Ci spać spokojnie.

Sprawdź inne wpisy, które Cię zainteresują:

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Samochody Spółki VAT ZUS 35

Wybierz okładkę do książki o podatkach dla przedsiębiorców

Czy chciałbyś dowiedzieć się, jak w legalny sposób zaoszczędzić na podatkach? Jeśli tak, to chętnie Ci w tym pomogę.   Już wkrótce ukaże się moja pierwsza książka: ‘JAK OSZCZĘDZIĆ NA PODATKACH I...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki ZUS 13

Nowy Polski Ład w podatkach

Zniesienie prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oznacza dodatkową daninę nałożoną nawet na tych, których dochody nie przekroczą kwoty wolnej. Zatem z jednej strony podwyższa się kwotę wolną...

AUTOR: Marek Golec
Działalność gospodarcza Optymalizacja podatkowa Podatek dochodowy Spółki VAT ZUS 2

Optymalizacja spółki z o.o.

Poznaj aż 9 legalnych sposobów na zmniejszenie podwójnego opodatkowania i przekonaj się, że efektywny podatek z punktu widzenia przedsiębiorcy może być niższy niż...

Dyskusja

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *